Grundejerforeningen Gårdhaven

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Grundejerforeningen "Gårdhaven" Anno 1978

Tirsdag d. 19. marts   2024

Korup skole klasselokale D4, kl.19:00

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Kasseren fremlægger regnskab.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 

6. På valg af bestyrelsesmedlemmer er:

Tina Amstrup              nr.65 modtager ikke genvalg

Susanne Toftegår       nr.67 modtager genvalg                  

       

På valg af suppleant er:

Martin nr.25 (to årig periode)    

 

       

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

8. Eventuelt.

 

Der gøres opmærksom på:

Lejere ikke kan deltage i generalforsamlingen uden fuldmagt fra ejeren af ejendommen.

 

 

 

Forslag skal afleveres senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 

 

På bestyrelsens vegne

Lisbeth Okkels
Præstevej71

 

 

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2023:

 Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2022:

 Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2021:

 Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2020:

 Bestyrelsen har modtaget 2 forslag. Begge er indsendt af bestyrelsen til godkendelse. Forslag 1: Der opsættes to skilte for enderne af stien ved legepladsen. Disse skilte henviser til, at det er på eget ansvar at færdes på stien og legepladsen. Opsætningen af skiltene betyder, at Grundejerforeningen ikke har et forsikringsmæssigt ansvar for personskader, som sker på stien eller legepladsen ej heller snerydningsforpligtigelse på stien. Forslag 2: At de to flisestier for enden af vægerne, som fører ud til Elsdyrløkken sløjfes og der sås græs i stedet. Gevinsten ved disse ændringer er, at Grundejerforeningen ikke længere har snerydningspligt på fortovet fra mosen og op til Præstevej. Snerydningspligten overgår ved disse ændringer til Odense kommune og grundejerforeningen vil have færre udgifter til snerydning og saltning. Forandringerne udgør således en besparelse for grundejerforeningen Begge forslag vedtages med flertal.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2019:

 Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2018:

 Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2017:

Bestyrelsen stiller forslag om sænkning af kontingent fra 1400 til 1200kr.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2016:

1. Forslag

Da vores veje trænger meget til et nyt lag asfalt vil jeg gerne forslå at der ind hentes tilbud her til, så vi kan få nyt asfalt på i 2016.

Det skal her gøres opmærksom på at det ikke er et bestyrelses forslag.

Tilbuddet medbringes på Generalforsamlingen.

Det anbefales fra firmaet der har forstand på den slags ting, at vi overvejer at lægge nyt asfalt på inden for rimelig tid, da vores asfalt er begyndt at åbne sig flere steder.

 

PS

Vi har gået rundt på alle vænger, her et lille indblik hvad der er talt om:

Riste ligger så langt inde ved kant sten at det kan være nødvendig med en anden type rist på. Dog ikke over det hele.

Et sted anbefaledes det at lægge nogle meter af kantstenene om. Pga. vand.

Der hvor kantsten er fjernet, bliver man nød til at høvle af asfalten.

Der hvor der ikke er lagt slidebane på efter opgravning, har firmaet oplyst at det er noget forsynings selskaber kompenserer for. (kommer os til gode)

 

2. Forslag

Hvis forslag 1 vedtages foreslås at vejene rettes op så vandpytter elimineres

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2015:

Regnskab, kontingent opkrævning mm. udliciteres til privat firma.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2014:

Beplantning af træer ved legeplads:

8 træer af ca. 2-2,5 meters højde - pris ca. 1.000,- kr stk.

eller

8 træer af ca. 5 meters højde - pris ca. 2.500,- kr stk.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2013:

1. Forslag:

Da der nu foreligger en negativ reaktion fra Løkkernes Grundejerforening, trækkes tidligere fremsat forslag hermed tilbage og erstattes med nedenstående.

Generalforsamlingen vedtager, at grundejerforeningen indleder en sag om hegnssyn. Efter de i lov om fælleshegn fastsatte regler.

Forslagsstiller er ulige husnumre 81-99

 

2. Forslag:

Drift kontoen:

Foreningens drifts konto bliver pr. 31/12 hvert år afstemt til 40 000 kr. og et evt. overskud overføres til vejfonden.

Forslagene 3 og 4 omhandler kloak situationen. Hvor bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til sammenlagt 20 000 kr. til forslagene herunder

 

3. Forslag:

Hvem ejer kloakkerne Odense kommune eller Grundejerforeningen/de enkelte grundejere.

 

4. Forslag:

Hvis det er Grundejerforeningen/de enkelte grundejere hvordan skal vedligeholdelses/drift udgifterne så fordeles, når der er 3 hovedkloaksystemer.

Forslagsstillere er bestyrelsen