Grundejerforeningen Gårdhaven

Seneste nyt fra bestyrelsen:

 

 

2023:

 

TDCs svar til bestyrelsen ang. vores vejbelægning efter deres arbejde med at lægge fibernet ind i vores huse.
Bestyrelsen har taget billeder af de skader, der er opstået som følge deraf og vil løbende følge op på sagen.
Mere info til jer når der er sket yderligere i sagen.

 

Følgende er meddelt af ansvarlig projektleder fra TDC:

 

Han forklarer at de har lagt asfalt efter såkaldt metode 4.
Der er forskellige metoder at lægge asfalt og denne metode er den mest holdbare.

Først lægges et grovere lag asfalt som det der nu ligger hos jer. Det får lov at ligge et års tid så det hele kan sætte sig. 
 
Dernæst fræses det øverst lag af og man lægger det blivende slidlag på.
 
Ift. vand kan sive ned i sprækker så har vores projektleder vurderet at der ikke vil sive vand ned i de sprækker.
 
De flossede kanter vil forsvinde når vi lægger det sidste slidlag på fordi man fræser en kant på 10 cm i hver side.
 
Men man kan sige at hvis deres vurdering ikke holder, så vil det vise sig når frosten sætter ind og vi kommer til at udbedre dette. Det er lovmæssigt bestemt at vi står til ansvar for vores arbejde i op til 5 år efter vi har udført et stykke arbejde.
 
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, så spørg endelig. 
 
Kommunen har godkendt vores arbejde ude hos jer - selvom I bor på en privat fællesvej, så er kommunen stadig øverste vejmyndighed.
 
Hvis I stadig mener vi har mangler ude hos os, så kan I enten kontakte kommunen eller skriv tilbage til mig med yderligere beskrivelse. Så kigger vi på det igen. 

Blot for at sige, at vi ikke ønsker at løbe fra vores arbejde.


 

2020:

 

25. Maj 2020:

Til Beboerne i grundejerforening Gårdhaven 

Vi er blevet gjordt opmærksom på, at flere huse i vores forening har haft eller har rotter.

Mortalin har været ude,at sætte fælder op, de respektive steder.

De opfordrer på det kraftigste til, at man ikke fordrer fugle eller andre dyr udendørs.

Det håber vi, i vil respektere, så vi hurtigst muligt kan komme det til livs.

 

2020:
11. Maj 2020:
Grundet corona virus er havedagen 16. maj aflyst.

 

26. Marts 2020:

Kære beboer i grundejerforeningen.

Grundet corona virus ser vi os nødsaget til at udskyde vores årlige generalforsamling på ubestemt tid.

Alt mail korrespondance skal ske via denne mailadresse: grundejerforeningen.gaardhaven@gmail.com

 

 

2019:

 

30. Jan. 2019:

Kære Naboer på Præstevej.

Som aftalt til sidste års generalforsamling har bestyrelsen forsøgt at finde en ny snerydnings ordning, da sidste/forrige  års budget var ret højt.

Vi har fundet en fleksibel aftale hvor vi kan ringe efter behov. Men Når der ligger fra 5cm. Sne vil der blive ryddet. Vi er ikke prioritet A (som man kalder det) dvs. Det kan være op på formiddagen der først vil blive ryddet. 

DOG.... skal i huske selv at Ryde for sne og salte efter behov foran jeres eget Hus og til midt ud på vejen da det er ejers egen pligt! 
Og til jer der bor på hjørnegrundene, husk fortorvet. 

Mvh. Bestyrelsen. 

 

PS. Dato for næste generalforsamling er den 11/3-19 kl.19.

 

 

2018:

 

Bestyrelses møde Tirsdag den 9/10-2018.

Dagsorden:

 

 

 

 

 

28. Aug. 2018.

Kære beboer i grundejerforeningen. 
Der vil fra ca. Uge 37-40 (plus minus)være EL arbejde fra starten af stamvejen og ned til efter skuret. Dette skyldes renovation at det el skab der forsyner store dele af Præstevej og Elsdyrløkken. 
Der vil ligge div. Flise affald og andet på det grønne område langs vejen ved nr.99 det fjernes af MUNCH når arbejder er færdiggjort!!!  
Skabes vurderes flyttet af EnergiFyn så der er bedre arbejdsplads og så det ikke står i en privat have. 

Mvh. Sanne

 

9. maj 2018.

Kasserer Lisbeth

Forespørgsel vedrørende asfaltarbejdet udførelse hos

Odense Kommune Park og Vejdrift

Henrik Langholm Larsen Bygningskonstruktør/driftplanlægger

 

Jeg har besigtiget belægningen på ovenstående veje.

Slidlaget er angivelig udført i 2016.

Det er min umiddelbare vurdering at de opståede revner ikke er i et omfang eller med en alvorlighed der kan tilskrives dårlig udførelse eller fejl ved materialet.

Ud over revner som formodes stammer fra tidligere opgravninger i de underliggende lag ses der enkelte skader som er påført ved brugen. Skaderne ses som vridemærker og tryk efter tung punktbelastning.
Det sidste indikerer at der har været anvendt en asfalt med relativt blødt bindemiddel som til en vis grad kan imødekomme revner men på den anden side er lidt problematisk i forholdet til at modstå vrid og tryk. Valg af hårdhed er altid et kompromis og jeg mener derfor ikke at der er valgt forkert materiale.

Jeg går ud fra at der i det tilbudte arbejde ikke har været indregnet forarbejder i form af partielle forstærkninger hvorfor det heller ikke kan stilles tvivl ved udførelsen.

Man kan med en vis sikkerhed konkludere at nogle af revnerne kommer fra tidligere opgravninger. Opgravningerne er udført efter gældende betingelser og jeg formoder at slidlaget har afventet 1 – 2 år efter at der har været gravet, som reglen er. Dette for så vidt muligt at ”homogenisere” gammel og ny belægning.  

Min erfaring er at de opståede revner på disse meget lidt trafikerede veje ligesom lignende kommunale veje, er en lille fejl som ikke vil forkorte tiden for hvornår vejen, teknisk set, atter trænger til nyt slidlag. Og ud fra et økonomisk synspunkt vurderer jeg at det generelt ikke er forsvarligt at foretage ekstra foranstaltninger til at modvirke disse revnegennemslag.

Skulle man have gjort noget kræver det at der er tilstrækkelig asfalttykkelse til at fræse ned i den gamle belægning og udføre partielle udskiftninger i min. 4 cm. dybde forud for det udførte slidlag.
Dette er skønsmæssigt en omkostning som ville udgøre min. ¼ oven i og ville skulle betales af grundejerne.    

 

 

2017:

 

26. september 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen anno 1978

 

Til stede: Theis, Susanne, Lisbeth, Kit og Sussi.
Referent: Sussi.

1. Kontingent. Der er kommet penge i kassen, dog er der 3 restancer og 2. rykker vil blive omdelt i kommende uge.

2. Snerydning. Snak om snerydning, ansvar og høje priser. Vi indhenter 2 tilbud på snerydning og får bestilt snerydning til den kommende vinter på vores veje, fortove og den lille sti.

3. Anlæggelse af grønne områder ved legepladsen og genetablering af træer. Vi har fået et tilbud fra en anlægsgartner og afventer et yderligere ét.

4.  Til legepladsen indkøbes et nyt vippedyr og et lille legehus i vedligeholdelsesfrie materialer. Der tages kontakt til Kompan for  at få indhentet et tilbud på indkøb og montering.

5. Behandling af et ønske fra 3 grundejere om beskæring af høje træer, som skygger i haverne. Drøftelse af dette punkt og dialog igangsat med grundejerne.

6. Der er indkøbt nye stole. Så husk at vi råder over stole, borde, glas, termokande og diverse haveredskaber til udlån. Reservering og nøgle hos Lisbeth og Susanne i nr.: 67 og 71.

7. Under vores snak om grønne områder og legeplads kom vi til at tale om små hjælp til delvis vedligeholdelse og ad hoc opgaver udenfor havedagen. Så hvis nogle har lyst til at gøre en frivillig indsats/arbejde med at holde vores grønne områder/legeplads, hører bestyrelsen gerne fra jer:-) 

 

 

 

Bestyrelsen har oprette en lukket gruppe på Facebook med navnet Grundejerforeningen Gårdhaven anno 1978.

Formålet med gruppen er at dele information og styrke fællesskabet.

 

27. april 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen anno 1978

 

Til stede: Susanne, Lisbeth, Kit og Sussi
Referent: Sussi

Dagsorden:

  1. Budget
  2. Legeplads og grønne områder
  3. Arbejdsdag
  4. Revner i asfalt

Ad 1: Der er faste poster, som der er sat penge af til. Budget følger senere.

Ad 2: Klatrestativ skal væk. Der skal laves en forhindringsbane af betonrør fyldt med jord og græs og betonpiller fra stien. Der skal opsættes et lille legehus og et vippedyr. Der opsættes ligeledes nye bord/bænkesæt. Der laves beplantning på legepladsen.

Ad 3: Arbejdsdag den 17. juni kl. 9, hvor vi starter med morgenmad. Vi opfordrer alle til at komme og deltage. Susanne laver invitation og husstandsomdeler den.
Arbejdsopgaver: Skuret slibes og males. Male rør og flytte rør. Bord/bænke opsættes. Affaldsindsamling. Ukrudt fjernes fra legepladsen. Petanquebanen rives og gøres pæn. Skrald på lossepladsen. Opfyldning af jord ved kantsten efter nyt asfalt. Efterspænde vores borde og stole. Bålsted ordnes. Bål og snobrød og pølser til frokost.
Tilmelding senest den 2. juni til nr. 67 eller nr. 71.

Ad 4: Der er revner nogle steder i den nye asfalt. Vi gik en runde for at få et overblik over problemstillingen. Der er i tilbuddet fra asfaltfirmaet taged forbehold for revner. Susanne tager dog kontakt til dem for at italesætte det.

Næste bestyrelsesmøde hos Susanne 6/6 kl. 16

 

28. Marts 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen anno 1978

 

Til stede: Theis Meyer nr.: 141, Susanne Toftegård nr.: 67, Kit Jensen nr.: 63, Lisbeth Larsen nr.: 71 og Sussi Hansen nr.: 77 (referent)

 

2. Konstituering:

Kasserer: Lisbeth

Formand: Susanne

Næstformand: Kit

Menige medlemmer: Sussi og Theis.

 

3. Opgavefordeling:

Nøgler: Lisbeth nr.: 71 og Susanne nr.: 67

Sekretær: Sussi

Omregistrering af trailer: Sussanne

Oprettelses af facebookgrupper for bestyrelse og grundejerforening: Sussi

Kontakt til tømmer for indhentning af tilbud på renovering af legestativ: Lisbeth

 

4.Snak om muligheder for renovering af legeplads og grønne områder. Lisbeth 
indhenter tilbud fra havearkitekt.

 

5.Budget-snak. Vi blev ikke færdige med dette punkt, så det tages på næste møde. Mødet holdes hurtigst muligt.


 

Besyrelsesmøde 26. marts. 2017. kl. 16.00

Bestyrelsesmødet stoppet pga. vi ikke kunne konstituere os.

Marianne nr. 111 og Bent nr. 123 er trådt ud af bestyrelsen.

 

2016:

 

Besyrelsesmøde 5. feb. 2017. kl. 13.00

Planlægning af dato for Generalforsamling mm.

Der er konstanteret råd i klatrerstativ på legepladsen og der er enighed i bestyrelsen om at klatrerstativet fjernes og der ikke sættes et nyt op. Klatrerstammerne er der også konstanteret råd i men de kan indtil videre redes ved at skærer enderne af enkelte stammer.

3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker ikke at genopstille, så det er vigtigt at man møder op for ikke at står i en situation som tidliger hvor foreningen kan risikerer at administreres af et firma.

Det drejer sig om følgende bestyrelsesmedlemmer der ikke ønsker at genopstille.

Kasser Henning nr. 57

Næstformand Morten nr. 29

Bestyrelsesmedlem Toni nr. 49

 

 

Samtlige regnvandskloaker i vejen bliver renset i uge 43

 

KJK.Aps asfalt har planer om at begynde arbejdet d. 25. oktober hvis vejret holder.

For at det er muligt at lægge asfalt skal vejene være tørre. Derfor kan der ikke med sikkerhed siges præcis hvornår arbejdet påbegyndes.

Det er vigigt at der ikke holder biler på vejene i grundejerforeningens område.

Så vær opmærksom på, at i ikke for spærret jeres biler inde.

- Arbejdet påbegyndes ved at vejene fejes og kloakker hæves.

- Der sprøjtes en lim på den gamle asfalt.

- Asfalt lægges ud og tromles.

Vedr. information omkring arbejdet, kontakt Bent Velgaard Præstevej 123

 

Når KJK.Aps begynder udlægning af asfalt vil vejene værer lukket for biltrafik. Vær derfor opmærksom på at få bilen ud af grundejerforeningen inden arbejdet påbegyndes.

 

På forsiden af hjemmesiden kan det enkelte bestyrelsenmedlem og suppleanters opgaver og deres telefonnumre ses ved at trykke på de røde mærker på google map.

 

Vedrørende de ulemper det må påfører den enkelte beboer/ejer ved omlægning af kantsten. Herunder tænkes reetablering af grunden ind imod huset fra kantsenen af. Er det ikke en opgave grundejerforeningen påtager sig. Beboer/Ejer må selv efter nye kantsen er lagt, lægge fliser, sten, græs om.

 

Vedrørende udlevering af nøgler har Lisbeth i nr 71 overtaget opgaven pga. John i nr 75 flytter.

 

Der vil blive sprøjtet for ukrudt den 22.-23. sep. Det er efter aftale med KJK.Aps pga. risikoen for at ukrudt gror igennem nylagt asfalt.

 

Bestyrelse har modtaget og godkendt tilbud på lægning af ny asfalt incl. enkelte nye riste mm. Samt opretning af kantsten de steder hvor det er nødvendigt.

Samlet pris er 326.588 kr.

 

Følgende kravsspecifikation er lagt ind i tilbuddet:

 

1. Det færdige resultat af asfalt og kantstensarbejdet er udført så der ikke efterfølgende behøves at lægges opkørsler ud for de enkelte indkørsler, enten ved at vejen er hævet ved brug af asfalt eller kantstenene er sænket eller rettet op. Dette er for at undgå at der samler sig vand imellem opkørslerne pga. manglende kloak imellem opkørslerne.

 

2. Asfalt arbejdet er udført så der alle steder er et fald hen imod kloakkerne.

 

3. Vandpytter er minimeret til hvad der er normal praksis for asfaltarbejde.

 

4.Arbejdet udføres efter AB 92 medlem af byggegaranti ordning.

 

5. KJK. Aps. Middelfartvej 367, 5491 Blommenslyst.  Har ansvaret for det færdige arbejdes udførsel.

 

Beboer/Ejer må selv efter nye kantsen er lagt, lægge fliser, sten, græs om.

 

 

2.645 m2 asfalt        162.667
8 riste          19.200
3 flydende dæksler          13.500
1 vandlås                200
188 meter udskiftning af brosten          73.581
  22 meter nye brosten            2.884
excl. Moms        272.032
  - retur fra od. Kommune excl. Moms          10.762
i alt excl. Moms        261.270
  Moms          65.318
  I alt incl. moms        326.588

 

 

Arbejdet påregnes at begynde ca. i uge 40.

 

Der afholdes havedag den 21. maj kl.9:30 hvor der er flest tilmeldinger.

Vi mødes ved vores fælles trailer.

 

OBS! NØGLEN til BORDE OG STOLE mangler at blive leveret retur.

 

Bestyrelses møde ved John den 1-4-16


Tilstede var John, Henning og Bent.


Arbejdsopgaver fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne.


John overtager udlevering af nøgler til Trailer d. 9. april Og udlånsperioden sættes til max 2 dage pr. gang.
Morten orienterer ud når han har fundet en dato til Havedagen.

 

Vi startede med en rundtur for at se om vi kunne danne os et overblik over omfanget af opretning af kantsten og vejene. Vi havde en ide om at det måske kunne lade sig gøre at lave en rund og blød rende et lille stykke ude fra kantstenene. Ved at lægge en opkørsel rampe langs hele vejen på den side hvor nedløbskloakkerne er.

Det mente vi, ville løse problemet med de store vandpytter imellem de opkørsels ramper beboere har fået etableret igennem tiden.


Dette ville vi gerne have svar på om det var muligt, derfor kontaktede vi KJK.Aps asfalt som har afgivet det tilbud, som i blev orienteret om på generalforsamlingen.

Mødet med KSK. Aps v.Jakob blev aftalt til den 6-4-16 hvor Bent og Henning deltog.
Vi forelagde vores ide om en rende til regnvand.  Vi fik en klar begrundelse hvorfor han ikke ville anbefale den løsning.
Renden/opkørselen skal håndudlægges og det vil sige at den aldrig blive lige så pænt og lige og ej heller så fast som hvis det er en maskine der lægger den. Desuden er asfalt ikke god til at binde på sten, hvis det bliver lagt for langt op hvilket var meningen. Det vil blive som et køre spor, osv.
Det endte med at han anbefalede at vi rettede de kantsten op som ligger for langt nede og ligge en ny kant hvor disse i sin tid er fjernet. Vi pointerede at vi gerne vil bekoste mere på forbrug af asfalt til at hæve vejen hvis det skulle blive aktuelt.
Et andet spørgsmål var hvordan vi kan undgår revner i vejen. Til det var svaret at revner ikke kan undgås. Han syntes med den erfaring han har på området, at vores veje er meget forskånet for revner. Han gav en mere teknisk forklaring på underlaget og at vi ikke skulle være nervøse for at revnerne ville udvikle sig.
Vi har aftalt at vi indhenter et tilbud på ny asfalt og opretning af kantstenene.
Bestyrelsen vil så tage en beslutning ud fra dette.
Hvis asfalt på vejene lægges i år, udskydes rensning af vejkloakkerne til asfalt er lagt.
Bestyrelsen er fast besluttet på, at opgaven skal laves rigtig fra start så vi ikke fortryder senere.

 

John har aftalt et nyt møde med Stein med hensyn til beskæring af træerne, da der var glemt nogle på det første tilbud. Han hører samtidigt hvad det koster at få de døde træer fjernet.


Legestativet er undersøgt og der skal skiftes nogle overliggere. Henning finder ud af hvad der skal bruges og køber det hjem.


Kæderne der var for lange er fjernet på gyngerne, selve gyngebeslagene er smurt. Der vil blive holdt øje med beslagene for at se om smøremidlet virker efter hensigten.

 

 

2015:

1. Oktober. Stein Frandsen er færdig med at rydde Hybenhegn og vilde træer omkring fodboldbanen og legepladsen, efterfølgende er der blevet planeret og sået græs.

2. maj er sat til havedag hvor opgaven er at samle skidt, retaplere bålsted, kæder på gynger, ukrudtskant ved faldunderlag og vores fælles trailer samt værktøj får et eftersyn.

29. marts. Bestyrelsen var efter ordinær generalforsamlingen i en situation hvor de ikke kunne konstituerer sig pga. manglende deltagelse og som en følge heraf blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for at få afklaret fremtiden og en eventuel udlicitering af de administrative opgaver til et privat firma. Samtidig blev der indhentet information fra Odense kommune v. Allan Bing Byudvikling. Der kunne oplyse at det er fuldstændigt op til grundejerforeningens generalforsamling at fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer, funktioner, struktur m.v. Odense Kommune skal kun sikre sig at fællesområderne bliver vedligeholdt som der står i deklarationerne. Han henviste til man kan søge vejledning i Naturstyrelsens standardvedtægter. Vejledningen kan ses her på hjemmesiden under menuen ”NYTTIGE LINKS”

 

 

2014:

Kasserer Louise Christensen nr. 95 er trådt tilbage med øjeblikkelig virkning pga. manglende tid.

Formand Bent Velgaard overtager kasserer arbejdet tillige med formandsarbejdet indtil næste generalforsamling.

Der er plantet 15 nye egetræer ved legepladsen/fodboldbanen.

Det har vist sig at området ved legepladsen/fodboldsbanen ikke er vådt som ellers troet pga. manglende dræn. De nyplantede træer har haft det svært i de lange perioder med høj sol fra morgen til aften. Derfor har vi haft Jacob i nr. 95 til at vande træerne.

Husnummerskilte ved indkørsel til vænger skulle have været opmalet på havedagen, men pga. manglende deltagelse er det ikke nået - det samme er gældende for nettene i fodboldmål.

Det har ikke været aktuelt/nødvendigt pga. fare for gående eller kørende trafikanter, at beskærer Lærketræ ved Elsdyrløkken .

Beboer der stiller biler, campingvogne mm. til langtidsopbevaring på grundejerforeningens fælles områder er kontaktet for at få dem fjernet.

Korup Sognegård 26. feb. kl.19.

Korup Lokalråd indbød grundejerforeningen til dialogmøde med kommunen omkring ændring af tung trafik af busser og lastbiler på Præstevej til Korup Kultur- & Idrætscenter. Det blev fra Odense kommune v.Jane Jegild fastslået at vejen ind til skole og hallen fra Rugårdsvej ikke vil bliver genåbnet.

 

 

2013:

Grundejerforeningen Løkken har fundet hegnspæle og fået opmærket matriklen ved mosen.

Alle træer ud til mosen står inde på deres matrikkel.

 

 

2012:

Søndag 28. oktober kl. 10.00 er sat til "samle skidt dag"

Formanden er trådt tilbage 14. oktober 2012, bestyrelsen fortsætter uden formand, med næstformand Henrik Nielsen og den øvrige bestyrelse som medhjælpende i perioden frem til næste generalforsamling. Bent Velgaard Præstevej 123, overtager udlevering af nøgler i forbindelse med trailer og øvrige aktiver.

Hegn og træbeplantning foran nummer 81-99, grundejerforeningen Løkken inviteres til en dialog omkring nævnte.

Hvide cement klodser der forhindre gennemkørsel forskellige steder på grundejerforeningens arealer er nu flyttet.

Præstevej 121 har fået lavet kloak. gennemløbsbrøndens udløb er blevet rettet op og cement rester i bunden af brønden er fjernet, så toiletpapir mm. ikke bliver bliver hængende.

 

 

2011:

Bestyrelsen har modtaget en lister fra beboere der klager over at, gartneren køre for hurtigt og ikke klipper græsset tæt nok.

Ligeledes er der indgået en klager over hegn ud mod Præstevej der ifølge afsender ikke er lovligt opført  jf. tinglysning (afs.ukendt)  .

 

Der blev derfor indkaldt til bestyrelsesmøde for at drøfte evt. tiltag. Til mødet var også gartner inviteret, for at svare på ovennævnte kritik.

Gartner blev forelagt klagepunkterne, der blev begrundet i det meget våde sommervejr vi har haft, som vil forårsage at græs og jord vil blive kørt op. Hvis plænerne skal skal slåes når græsset er vådt som var tilfældet i 2011, skal der drænes først. Vedrørende hastigheden forgår græsslåningen med samme hastighed og på samme måde som han gør i andre bolig- og grundejerforeninger.

Det blev aftalt at gartneren i fremtiden vil gøre mere opmærksom på sig selv ved græsslåning.

Og græsset vil blive slået oftere når vejret byder det.

 

Vedr. hegn ud til Præstevej vil bestyrelsen ikke foretage sig videre – det er en sag imellem beboer og kommunen.