Grundejerforeningen Gårdhaven

 

 

Referat fra generalforsamling d. 19/3 2024

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Lars Jensen nr. 71 , valgt som dirigent.

Der er ingen valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

 

 

2023 har været et forholdsvis stille år. Bestyrelsen har afholdt en enkelt havedag, hvor den nye rutchebane blev sat op. Rutchebanen er købt for midler fra Korup Blomstre i 2022. Petanquebanen blev ordnet, der blevlugetfor ukrudt ibedene samt samlet affald.

Der var et godt fremmøde ved havedagen - tak for det.

Udover havedagen blev der igen budt ind med frivillig arbejdskraft fra nogle af grundejerforeningens medlemmer, da der skulle ordnes faldunderlag pålegepladsen samt plantes nye træer. Det gode arbejde blev kvitteret med en frokost .Tak til Palle, Jan

ogTommy for deres store arbejde.

Der er blevet plantet tre nye træer for at skabe noget mere biodiversitet i

grundejerforeningen samt med et håb om, at træeerne over tid kan hjælpe med at optagene noget af vandet fra fodboldbanen. Vi overvejer at plante flere træer iløbet af

de næste år.
Vi har fået beskåret træer og buskads itrekanten mod Ræveløkken af et professionelt

firma. De rådede os til at fåfjernet jordvolden, som er skabt omkring træerne ind til

'nybyggerne'.Jorden vil ad åre beskadige træerne.
Efter aftale med 'nybyggerne' fjernede de selv jordvolden i begyndelse af 2024.

Bestyrelsen har godkendt det fine stykke arbejde og siger tak for det gode samarbejde.

Sidst men ikke mindst sogte bestyrelsen endnu engang Korup Blomstre til beplantning.

Desværre var der andre der fik pengene denne gang.
Vi ibestyrelsen glæder os til endnu et godt samarbejde med Grundejerforeningens

medlemmer i2024

 

Havedage:
Vores grundejerforening er en forening. hvor vi forsøger at have fokus på faellesskaber

blandt born, unge og voksne. Det er derfor en vigtig del af foreningen, at vi et par gange om året afholder havedage, hvor vi samles til morgenmad, fæelles opgaveløsning, samt

afslutningsvist pølser pågrill.
I foråret 2024 er der planlagt fælles havedag den 4,5.2024. Start kl. 9, alle er velkomne.

 

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:

Forklaring på ekstra udgifter til vedligeholdelse af gronne omrâder:
Ekstraopgaver for gartnerne iforbindelse med slåning af høj ved legeplads, trimning

af græs omkring bede samt beskæring af frugttræer
Køb af tre nye træer som er sat ned lags stien ind mod fordboldbanen. Træerne skal

medvirke til at reducere den øgede vandstand på fodboldbanen
Beskæring af store træer og rydning af buske mellem 'nybyggerne' og gangstien op

mod Præstevej

 

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

 

Ad.5  Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

Godkendes med følgende bemærkninger:

Forsikringer: Grundejerforeningens forsikringer er steget i præmie og har vist sig at være for dyre i forhold til tilsvarende forsikringer fra andre selskaber. Bestyrelsen har derfor valgt at tegne forsikringerne i et andet selvskab, hvor udskiftningen af forsikringerne vil ske iløbet af perioden 2024-2027. Bestyrelsen har herudover valgt at tegne en ansvarsforsikring for bestyrelsens arbejdet. Den samlede besparelse ved skift

af forsikringsselskab vil i 2027 være på ca. 6700 kroner.

Spilde - og regnvandsrørføringer i de fælles private veje: Bestyrelsen har haft kontakt med Vandcenter Syd som oplyser,at de lagte rør fra 1978 har en gennemsnitlig levetid på 50år. Det besluttes derfor at øge opsparingen i vejfonden (som nu biver til en vej/ spilde og regnvandsrørførings fond )såder ifremtiden vil være midler til at imødekomme eventuelle behov for reparationer på såvel de fælles private veje som rørene, der liggeridisse veje (Vediigeholdelse og reparationer på spilde- 0g regnvandsrør påden enkelte matrikeler grundejeren selv ansvarlig for)

Den øgede opsparing sker ved:

Kontigentforhøjelse fra 1400 kroner til 1500 kroner pr. År (en udgift på ca. 30 øre pr.

Hustand pr. Dag)
At eventuelt overskud påregnskabet for hvert år fremadrettet overføres til fonden.

At beløb udover 100.000 kroner på betalingskontoen en gang årligt overføres til fonden

 

 

Vedtaget budget 2024

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                15.000 kr.

Legeplads                                                                                                          15.00 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                  18.000 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                             0 kr.

Snerydning                                                                                                      20.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                             10.000 kr.

Kontorartikler                                                                                                      500 kr.

Møder mm.                                                                                                          800 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                          1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                           5.000 kr.

Vejfonden                                                                                                         15.600 kr.

Ialt                                                                                                                   87.900 kr.

 

Kontingent for 2024 er ændret til 1.500,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

Bestyrelsesmedlem:

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Henning nr. 57 revisor suppleant

 

Ad.8 Eventuelt:

 

Der er set huller efter rotter/ store mus iområdet. Mortalini er kontaktet. Alle beboere

bedes undlade at fodre fugle påjorden samt stille fødevarer idet fri, hvor de kan tilgået af rotter.

 

Tilføjelse vedrørende konstitution af bestyrelsen:

- Sanne nr. 67 forkvinde

- Lisbeth nr. 71 kasser

- Annelise nr. 55 revisor

- Henning nr. 57 revisorsuppleant
. Dorthe nr. 97 menig medlem af bestyrelsen

. Kit nr. 63 mening mediem af bestyreisen
- Anne nr. 69 menig medlem af bestyrelsen

- Martin nr. 25 suppleant til bestyrelsen

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 29/3 2023

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Lars Jensen nr. 71 , valgt som dirigent.

Der er ingen valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

 

 Året 2022 har primært haft fokus på at gøre legeplads et sikkert sted for børnene at lege samt vedligeholdelse af grønne områder. 

 

-Der er indkøbt en ny rutsjebane, ny vippe er sat op, faldunderlaget er fornyet og de gamle legeredskaber fjernet. Pengene til de nye legeredskaber er skaffet ved, at bestyrelsen har indsendt projekt til "Korup Blomstre'og i denne forbindelse fået tildelt 25 000 kroner. 

 

- Der er lagt nyt stenmel på petanque banen, bedene er dækket med nyt flis, der er sat bord og bænkesæt - samt 2 bænke op i området ved fodboldsbanen

 

-Skuret er malet, ukrudt fjerne, hensmidt affald i området er indsamlet og frugttræerne er beskåret. Stor tak til Palle, Tommy, Kim og Jan for deres ekstraordinære store indsats i forbindelse med ovenstående.

 

I tillæg til generalforsamling er følgende fremkommet:

Ang. Vejbelægningen. Asfalten skal sætte sig og at de kommer igen om 1 år til 1 1/2, så bliver der lagt et nyt lag på igen. Det var vi i bestyrelsen ikke tilfreds med, derfor kontaktede vi TDC projektgruppen. Herfra afventer vi svar. Det gør at vi pt. ikke kan give jer et endeligt svar. Vi orienterer jer, så snart vi ved merer. På bestyrelsens vegne Kit Jensen 

 

Og samtidig siger jeg også et stort tak til alle de frivillige beboer, der trofast, igen og igen giver en hånd med at vedligeholde grundejerforeningens område. Og ikke at forglemme alle dem, der selvfølgelig har støttet op og stemt på os i forbindelse med´Korup blomstrer´. Da det har været muligt at holde normale havedage i 2021, har vi har nået en hel del med vores grønne områder. På havedagene er der, som tidligere nævnt, blevet sat legeredskaber op, sat en ny chikane op for enden af det ene vænge og der er blevet samlet skrald.

 

Dato for 1. havedag i 2023 er 22/4 kl.9

 

Havedage: Vores grundejerforening er en forening. hvor vi forsøger at have fokus på fællesskaber blandt børn, unge og voksne. Det er derfor en vigtig del af foreningen, at vi et par gange om året afholder havedage, hvor vi samles til morgenmad, fælles opgaveløsning, samt pølser på grill - afslutningsvist. I foråret 2023 er der planlagt havedag den 22. april kl. 9 Kommunikation mellem beboerne og bestyrelsen i grundejerforeningen:

 

Husk at hvis nogen mangler informationer om grundejerforeningen eller fra bestyrelsen, så meld jer ind i grundejerforeningens facebook side, da det er her, at vi lægger de fleste informationer op.

 

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:
Fremlagt af Kasserer, Lisbeth, Præstevej 71

Se bilag med Regnskab, Grundejerforeningen gårdhaven ud af 2022 med et underskud på 6.347 Kroner, hvilket skyldes at pengene fra Korup Blomstrer indløb i 2021 og regningerne blev betalt 2022. Regnskabet godkendes med det forbehold, at der under bankbeholdning er påført indestående fra 2020 og ikke 2021 De rigtige beløb fremgår af det tilrettede og genudsendte regnskab. 

Regnskabet godkendt.

 

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2023)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                15.000 kr.

Legeplads                                                                                                         3.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                  17.000 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                             0 kr.

Snerydning                                                                                                      20.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                               9.600 kr.

Kontorartikler                                                                                                      500 kr.

Møder mm.                                                                                                          800 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                         1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                           5.000 kr.

Vejfonden                                                                                                          9.600 kr.

Ialt                                                                                                                   82.000 kr.

 

Kontingent for 2023 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

Bestyrelsesmedlem:


 

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Henning nr. 57 revisor suppleant

 

Ad.8 Eventuelt:

 

Beplantning af grundejerforeningens grønne område drøftes og det anbefales, at bestyrelsen til generalforsamlingen 2023 fremlægger en plan for beplantning af området, hvor der medtænkes at flere træer er gamle og formentlig skal udskiftes over en årrække.

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 30/3 2022

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Lars Jensen nr. 71 , valgt som dirigent.

Der er ingen valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

 

 Året 2021 har været god ved os ift. Corona og vi er glade for, at vi igen kan begynde at komme mere ud og forskønne vores forening sammen. 

 

Vores grundejerforening er en forening, hvor vi forsøger at have fokus på fællesskaber blandt børn, unge og voksne. Det er derfor en vigtig del af foreningen, at vi i samarbejde med beboerne i grundejerforeningen laver et par fælles arrangementer i løbet af året eksempelvis havedage, som er en årlig tilbagevende tradition. Havedagene bliver holdt, da der er et stort ønske om, at vedligeholde vores forenings grønne områder og for at holde dem pæne og attraktive. Og så er det altid en fest, at mødes til en dag fyldt med glade mennesker. 

 

Året 2021 var igen et år, hvor de frivillige i bestyrelsen søgte penge til foreningen til forskønnelse. Igen lykkedes det bestyrelsen at hente ikke mindre end 45.000 kroner. Pengene er gået til at købe flere vedligeholdelsesfrie redskaber til legepladsen. Dvs. at vi nu efter 3 år har en legeplads med legeredskaber, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Størstedelen af udgiften til disse legeredskaber samt 2 bænke, som endnu ikke er sat op, er dækket af fondsmidler fra´Korup blomstrer´. Faktisk er det lykkedes bestyrelsen på de sidste 3 år at samle knap 50.000 kroner ind til foreningen.

 

Som formand vil jeg sige et stort tak til hele bestyrelsen for det store arbejde, der er lagt i selve søgningen af disse midler. 

Og samtidig siger jeg også et stort tak til alle de frivillige beboer, der trofast, igen og igen giver en hånd med at vedligeholde grundejerforeningens område. Og ikke at forglemme alle dem, der selvfølgelig har støttet op og stemt på os i forbindelse med´Korup blomstrer´. Da det har været muligt at holde normale havedage i 2021, har vi har nået en hel del med vores grønne områder. På havedagene er der, som tidligere nævnt, blevet sat legeredskaber op, sat en ny chikane op for enden af det ene vænge og der er blevet samlet skrald.

 

Dato for 1. havedag i 2022 er 23/4 kl.9

 

Det er lykkedes os at indhente et godt tilbud på en snerydnings/salt ordning, som er fleksibel i forhold til grundejerforeningens behov. I 2021 har ordningen ikke været brugt specielt meget, da de fleste beboer har været gode til at rydde og salte deres egen matrikel, dette har bl.a betydet at bestyrelsen ikke har været ude at salte.

 

Husk at hvis nogen mangler informationer om grundejerforeningen eller fra bestyrelsen, så meld jer ind i grundejerforeningens facebook side, da det er her, at vi lægger de fleste informationer op.

 

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:
Fremlagt af Kasserer, Lisbeth, Præstevej 71

Der er i 2021 skabt overskud på 35.636 kr.  

Regnskabet godkendt.

 

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2022)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                       8.000 kr.

Legeplads                                                                                                             10.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                       17.000 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  0 kr.

Snerydning                                                                                                           20.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                    8.600 kr.

Kontorartikler                                                                                                            500 kr.

Møder mm.                                                                                                                 800 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                 5.000 kr.

Vejfonden                                                                                                                 9.600 kr.

Ialt                                                                                                                          81.000 kr.

 

Kontingent for 2022 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

Bestyrelsesmedlem:


 

Valgt som suppleanter:

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Henning nr. 57 revisor suppleant

 

Ad.8 Eventuelt:

 

Henning Præstevej 57, gør opmærksom på, at årets regnskab som minimum skal være underskrevet af revisoren, inden det sendes ud som bilag til generalforsamlingen. Dette tages til efterretning.

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 30/6 2021

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Lars Jensen nr. 71 , valgt som dirigent.

Der er ingen valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

 

 Igen har året 2020 være præget af Covid-19 og det har været begrænset med aktivitet i vores forening. Og derfor afholdes generalforsamlingen igen senere end normalt (marts måned) For de nytilkommende i foreningen VELKOMMEN, i vores forening forsøger vi at have fokus på fællesskabet blandt børn, unge og voksne og det er derfor en vigtig del af foreningen at afholde havedage. Dem har der desværre ikke været siden Covid startede og bestyrelsen har derfor igen i 2020 ligesom i 2019 selv ordnet de mest nødvendige ting på vores grønne områder. Bestyrelsen har igen benyttet sig af de frivillige ildsjæle i foreningen som altid er klar med et par stærke armen når vi kvinder kommer i knibe. ? Palle og Tommy har været behjælpelige med at fjerne vores vippe på legepladsen, bestyrelsen vurderede at den ikke længere var sikker at have stående for børn og små fingre, Stammen ved drejebeslaget var simpelthen rådnet væk. De har pillet fliserne op for enden af de to vænger ud mod Elsdyrløkken, hvilket har resulteret i at vi ikke længere har ansvar for snerydning på fortovet ej heller regningen derpå. Og de har sat vores nye cykel chikane op, det er blevet så fint. TAK FOR HJÆLPEN. Beton klodserne er blevet kørt væk. Bestyrelsen har pillet ukrudt og holdt vores grønne område ved lige og kørt en del gange på lossepladsen i løbet af året. Vi har ved kyndig hjælp fra fagfolk fået beskåret frugttræerne, Vi har vandet vores nye træer og passet dem med liv og sjæl og de er blevet så flotte. Bestyrelsen har igen søgt puljen i Korup blomstrer, vi søgte denne gang til en ny vippe og et nyt gyngestativ og bænke. 45.200kr. Kit og Lisbeth var ude og stemme dørklokker et par dage før afstemningen, måske har det virket, for vi fik tilstrækkelig mange stemmer og kom på en solid 1.plads. Der bliver bestilt redskaber i løbet af den næste måned. Vi bestiller redskaber i stål så det er vedligeholdes frit både vippe og gynge med to alm. Gynger og en baby gynge, altså et stativ med tre gynger på. Vi håber på at der vil være mulighed for at afholde have/arbejdsdag engang efter sommer så vi kan få sat de nye redskaber op og vi håber på at så mange som muligt vil deltage. Der vil som altid være morgenmad og frokost plus det løse. Nærmere info følgere pr. mail og på facebook.

Beretningen godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:
Fremlagt af Kasserer, Lisbeth, Præstevej 71

Der er i 2020 skabt overskud, som indgår i Grundejerforeningens formue. 

Regnskabet godkendt.

 

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2021)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                    12 .000 kr.

Legeplads                                                                                                            10.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                       16.000 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  0 kr.

Snerydning                                                                                                           20.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                    8.600 kr.

Kontorartikler                                                                                                            700 kr.

Møder mm.                                                                                                                 800 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                 3.000 kr.

Vejfonden                                                                                                                 9.600 kr.

Ialt                                                                                                                          82.200 kr.

 

Kontingent for 2021 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

Bestyrelsesmedlem:

Anne Schmidt, Præstevej 69 genvælges

 

Valgt som suppleanter:

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Henning nr. 57 revisor suppleant

 

Ad.8 Eventuelt:

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 17/8 2020

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Lars Jensen nr. 71 , valgt som dirigent.

Der er ingen valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Formand, Sanne Præstevej 67

 

I beretningen for Covid-19 perioden fra marts – august 2020 fremhæves problemer med rotter på grundejerforeningens område. Alles bedes være opmærksomme på dette og straks kontakte Mortalin hvis der er mistanke om rotter på eget grundstykke. Der spøges til konkrete husstande, hvor problemet er registreret. Bestyrelsen henviser til, at de pågældende hustande allerede er i kontakt med Mortalin og opfordrer alle til at undlade at fodre fugle, have åbne kompostbeholdere og efterlade hundelort på grundejerforeningens område.

Der spørges til om, der er planer for at opsætte cykelchikaner på i begge ender af stien, der går forbi legepladsen og munder ud på Præstevej. Indtil videre er der blot indkøb en chikane, der opsættes mellem stien og udmundingen på Præstevej. Det er her den største risiko ligger for personskade.

 

Havedag blev afholdt 25 maj, her samlede vi skidt, pillet ukrudt, satte nye net op på hhv. fodboldmål og basket kurven, vi etablerede også et insekt hotel.
 Klatre pindene er jævnligt blevet efterset, disse skal fjernes til næste havedag grundet råd,  vi påtænker at investerer i en ny redegynge i stedet.
Vippen er ligeledes under opsyn.

Juni måned 2019  blev der observeret et mindre oliespilds uheld for enden ved nr. 39,  dette medførte et besøg fra beredskabsstyrelses og miljøstyrelsen som konstaterede at der ingen skade var sket, men opfordrede til en spuling i samtlige kloakker hvilket blev gjort de efterfølgende dage.
Her opfordrer bestyrelsen på det kraftigste at hvis man ser noget lignende, at man med det samme tager kontakt til os. Og ligeledes opfordrer vi også at man husker på at kloakkerne i vejen kun er til regnvand og intet andet. Her menes der cigaretskod, blade, jord osv.

Til de nye udstykninger er der blevet gravet op for at nedlægge kloak for enden ved nr. 67 og 65. på sigt skal der anlægges en offentlig sti langs med den nye udstykning som ender ud omkring den eksisterende sti der tilhører Løkkerne. Bliver denne sti etableret vil vi forsøge at lukke af for den selvetableret sti.
Traileren har fået ny presenning og blevet efterset, og i den forbindelse beder vi endnu engang om at man rengøre denne efter brug.

Træerne langs med mosen er blevet efterset af Stein Frandsen. Deres tilbagemelding var at der ikke var grund til bekymring.

Bestyrelsen ansøgte i forsommeren om 55.000 kr. i Korup Blomstre til en redegynge, cykelchikane ved vores skur i stedet for de hvide betonrør og til træer til et skygge område på sportspladsen.
Alle borger i Korup sogn fra 10 år kunne aflægge en stemme. Til vores forslag fik vi 25 stemmer, dette gav et beløb på 5000kr. Havde vi fået 6 stemmer mere ville vi have fået alle 55.000 kr. vi havde søgt.  Vi håber derfor hvis det bliver aktuelt igen i år, at endnu flere kommer forbi og aflægger en stemme og støtter op om vores forening.
De 5000 kr. som grundejerforeningen fik har vi købt træer for til det grønne område. Vi har købt tre stor vingevalnød som står rundt om volden, dette er ikke et træ der afføder valnødder. Så har vi købt paradis æbletræer. Alle træer er nøje udvalgt i samråd med anlægsgartner og planteskole.
 Vi arbejder stadig på en løsning til cykelchikane.

Bestyrelsen har i løbet af året mødtes til yderligere havedage for at vedligeholde de grønne områder, vi har bl.a. ordnet petanque banen, fliseområderne under borde/bænke, vedligeholdt klatrepindene.  og vi har ydermere plantet en række vandsugende buske i rundeller af rødgrenet kroneller og pil i håbet om at vandstanden på sportspladsen vil mindskes, da denne har lidt en hel del i de massive regnmængder vi har haft henover vinteren. Ligeledes er der blevet plantet rododendron i en hestesko form i forlængelse af legepladsen og sammen med paradisæbletræerne.

 

PERIODEN MED COVIS-19.
Redegyngen er i mellemtiden sat op og de rådne klatre pinde er fjernet, der er kun bunden tilbage som vi har fastgjort for enden af volden. Standen er der opsyn med så de er forsvarlige at lege på.

Der er henover en længere periode set rotter og andre skadedyr i vores forening. Mortalin er informeret og der er sat fælder op der hvor de er set, Mortalin fraråder samtidig fordring af fugle, da dette kan tiltrække rotterne yderligere. Har man en kompost bunke i haven råder de til at disse lukkes.

De 5000 kr. som grundejerforeningen fik har vi købt træer for til det grønne område. Vi har købt tre stor vingevalnød som står rundt om volden, dette er ikke et træ der afføder valnødder. Så har vi købt paradis æbletræer. Alle træer er nøje udvalgt i samråd med anlægsgartner og planteskole. I en længere periode har bestyrelsen på skift vandet samtlige træer.

Vi har ydermere plantet en række vandsugende buske i rundeller af rødgrenet kroneller og pil i håbet om at vandstanden på sportspladsen vil mindskes, da denne har lidt en hel del i de massive regnmængder vi har haft henover vinteren. Ligeledes er der blevet plantet rododendron i en hestesko form i forlængelse af legepladsen og sammen med paradisæbletræerne.

Bestyrelsen har ydermere beskåret vores frugttræer i området, dette resulterede i flere trailer fulde med affald. Efterfølgende har vi fjernet en mindre trailerfuld med affald fra den ene frugttræ mod Elsdyrløkken, dvs. der er nogen der ikke mente at præcis dette træ ikke var skåret rigtigt og har efterfølgende beskåret det, tak for det, men en anden gang må i gerne rydde op efter jer.
Hvis i synes der er noget der ikke er tilfredsstillende ifht. Vors arbejde er vi altid åben for en dialog.

Der er indkøbt cykelchikaner med forventet levering uge 33 der er arbejdsmænd fra to af vores hustande der har meldt sig på banen til at sætte dem op. 1000 tak for det.

 

Beretningen godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:
Fremlagt af Kasserer, Lisbeth, Præstevej 71

Der er i 2019 skabt overskud, som indgår i Grundejerforeningens formue. 

Regnskabet godkendt.

 

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen har modtaget 2 forslag. Begge er indsendt af bestyrelsen til godkendelse.

Forslag 1: Der opsættes to skilte for enderne af stien ved legepladsen. Disse skilte henviser til, at det er på eget ansvar at færdes på stien og legepladsen. Opsætningen af skiltene betyder, at Grundejerforeningen ikke har et forsikringsmæssigt ansvar for personskader, som sker på stien eller legepladsen ej heller snerydningsforpligtigelse på stien. 

Forslag 2: At de to flisestier for enden af vægerne, som fører ud til Elsdyrløkken sløjfes og der sås græs i stedet. Gevinsten ved disse ændringer er, at Grundejerforeningen ikke længere har snerydningspligt på fortovet fra mosen og op til Præstevej. Snerydningspligten overgår ved disse ændringer til Odense kommune og grundejerforeningen vil have færre udgifter til snerydning og saltning.
Forandringerne udgør således en besparelse for grundejerforeningen

Begge forslag vedtages med flertal

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2020)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                      10 .000 kr.

Legeplads                                                                                                           25.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                       16.000 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                               500 kr.

Snerydning                                                                                                           20.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                    8.500 kr.

Kontorartikler                                                                                                           500 kr.

Møder mm.                                                                                                              800 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                 2.000 kr.

Vejfonden                                                                                                               9.600 kr.

Ialt                                                                                                                        93.900 kr.

 

Kontingent for 2020 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

 

Følgende valgt som suppleanter:

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Henning nr. 57 revisor suppleant

 

Ad.8 Eventuelt:

Der påpeges et sikkerhedsmæssigt problem mellem vængerne og stamvejen Præstevej. Ved kørsel på stamvejen er det vanskeligt at se kørende, som kommer fra vængerne og ofte kører ud på stamvejen med forholdsvis høj fart. Der har tidligere været hajtænder på vængesiderne ud mod stamvejen. Bestyrelsen undersøger om disse må påføres igen. Under alle omstændigheder opfordres til at alle kører forsigtigt og overholde reglerne for vigepligt.

Der kommer forslag om at sætte et skilt op mellem stamvejen og Præstevej, som anviser, at stamvejen og vænger er private veje. Dette for at forebygge, at biler parkeres langs vejene i forbindelse med aktiviteter fx Koruphallen. Grundejerforeningens beboere har naturligvis ret til at udnytte parkeringsmuligheder, men skal så vidt mulig parkere i egen indkørsel.

Sikkerhedswire på traileren efterspørges. Det er usikkert om dette er et lovkrav. Bestyrelsen undersøger hvad loven siger. Hvis det er tale om et lovkrav, vil bestyrelse være ansvarlig at wiren påføres traileren.

Bestyrelsen har modtaget en klage fra Løkkernes grundejerforening, da de har bemærket, at der læsse haveaffald og andet af i hegnet ind til moseområde. Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at bringe deres eget haveaffald til containerpladsen og undlade at beplante stykket ind til mosen, da det tilhører Løkkerne.

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at deltage på havedagene. Disse arbejds-/ hyggedage er meget hyggelige. Alle er velkommen.

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 11/3 2019

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Tina Jensen , Præstevej 103, valgt som dirigent.

Anne Schmidt og Kit Jensen valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Formand, Sanne Præstevej 67

 

El-skab
El-skabet som tidligere var placeret på privat grund på Præstevej nr. xxxx er flyttet til fællesarealet bag skuret. El-selskabet har lejet arealet som El-skabet står på for 30 år. Pris 17.000 kr, som er overført til grundejerforeningens konto. Om 29 år kan lejemålet opsiges med et års varsel.
 I forbindelse med flytningen af El-skabet er:

Grundejerforeningen har ikke haft udgifter i forbindelse med flytningen af El-skabet.

 

Græsset foran og til venstre for skuret skal fornyes, da græsset er slidt væk pga flytning af El-skab og parkering.
Bestyrelsen henstiller til, at der ikke parkeres på dette område, indtil græsset er vokset op og blevet tæt i sin struktur. Der vil blive sat markeringpæle op, som gør opmærksom på, at der ikke må parkeres på området i en periode. Når denne periode er gået, vil markeringspælene blive fjernet.

 

Snerydning

Der er indgået en aftale om snerydning for 2019, hvor der først vil blive ryddet for sne, hvis snelaget overstiger 5 cm. Saltning vil blive reduceret til et minimum af hensyn til miljøet og de store udgifter, der i øvrigt er forbundet med saltning. Bestyrelsen har mulighed for at justere på aftalen med kort varsel, hvis bestyrelsen skønner der er  behov for dette.

Den enkelte grundejer er forpligtet til at sikre, at der ud for egen matrikel er ryddet for sne ud til midten af vejen. Hjørnegrunde skal ligeledes sikre at fortovet, som støder op til matriklen også ryddes for sne.

 

Information
Information til Grundejerforeningens medlemmer: Facebook og Grundejerforeningens hjemmeside

https://www.grundejerforeningen-gaardhaven1978.dk/
Der henstilles til, at den enkelte husstand sender evt. e-mailadresse til bestyrelsens kasser Lisbeth Larsen. For dem der har en mailadresse, vil information ligeledes kunne sendes ud via internettet. For husstande, der ikke har en mailadresse og adgang til internet, vil der fortsat blive lagt information i postkassen.
Forsikringer
Bestyrelsen har reduceret Grundejerforeningens udgifter til forsikringer med 1100 kroner. Dette er sket påp baggrund af en kritiske gennemgang af forsikringerne.
Havedag 2018
Hyggelige timer, hvor alle er velkommen til at deltage. Hjælp i det små som i det store modtages positivt.
Der er i 2018 blevet malet, rør, fjernet ukrudt på volden, lagt nyt tag på trailerskuret, samt saltet fortov i slutningen af året.
Indkøb
Saltvogn og salt.
Parkering på stamvejen
Husejere og gæster opfordres til at følge færdselslovens regler om parkering op til hjørnet.

Du må ikke standse eller parkere i en afstand af 10 m fra en tværgående kørebane eller kanten af en cykelsti. Forhindrer udsyn og skaber derved farlige situationer.

 

Beretningen godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:
Fremlagt af Kasserer, Lisbeth, Præstevej 71

Regnskabet for 2018 fremlægges med et overskud på 20.204 kroner. Se udsendt regnskab og opgørelse af kassebeholdning.

Regnskabet godkendt.

 

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til drøftelse på generalforsamlingen

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2019)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                      10 .000 kr.

Legeplads                                                                                                             5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                       16.000 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                               500 kr.

Snerydning                                                                                                           20.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                    8.500 kr.

Kontorartikler                                                                                                           500 kr.

Møder mm.                                                                                                              800 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                 2.000 kr.

Vejfonden                                                                                                               9.600 kr.

Ialt                                                                                                                        79.400 kr.

 

Kontingent for 2019 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

 

Følgende valgt som suppleanter:

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

 

Ad.8 Eventuelt:

Bestyrelsen har aftalt møde med Teknisk afdeling Odense kommune. Dette  med henblik på at få afklaret ansvarsfordelingen mellem Odense Kommune, Grundejerforeningen Gårdehaven Anno 1978 og den enkelte matrikelejer i forhold til kloakledninger.

Husejere med matrikler ned til mosen frygter, at de høje popler vil vælte ned over husene ved stærk vind. Bestyrelsen tager kontakt til Elsdyrsløkkens grundejerforening desangående.

 

Havedag 2019 holdes den 25. maj. Sæt kryds i kalenderen

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 18/3 2018

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Keld, Præstevej 103, valgt som dirigent.

Kit, Præstevej 63 valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Formand, Sanne Præstevej 67

 

Beretningen godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:
Fremlagt af Kasserer, Lisbeth, Præstevej 71

Regnskabet godkendt med mindre regnefejl på balancen på 41,04 kr.

Fejlen er rettet, men regnskab med fejl var sendt ud.

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Ændring af Girokort betaling til konto overførelse pga. det vil være lettere at bruge en bankoverførelse. Giro er gammeldags og der spares 500 kr. på girokortene.

Der kan stadig betales kontant til kassen hvis man ikke kan bankoverføre.

Forslaget vedtaget. Der sendes betaling ud med kontonr. på.

Bestyrelsen har fremlagt forslag om ændring af snerydning.

Efter snak frem og tilbage vedtages at bestyrelsen finder en ny løsning på dette.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2018)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                      10 .000 kr.

Legeplads                                                                                                           10 .000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                       16.000 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                               500 kr.

Snerydning                                                                                                           20.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                    8.500 kr.

Kontorartikler                                                                                                           500 kr.

Møder mm.                                                                                                              800 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                 2.000 kr.

Vejfonden                                                                                                               9.600 kr.

Ialt                                                                                                                        79.400 kr.

 

Kontingent for 2018 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

 

Følgende valgt som suppleanter:

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

 

Ad.8 Eventuelt:

Opfordring til at bruge Facebook + kigge på hjemmesiden.

Der sendes info ud på både hjemmeside, mail, Facebook og kopi i postkasse.

Kunne man evt. bruge pænere rør (galv. stålrør) ved skuret, fremfor de hvide cementrør?

Evt. tilbud fra Henrik nr. 39

Cement rørene males ved næste havedag. (Vi har maling til rørene)

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 12/3 2017

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Søren, Præstevej 59, valgt som dirigent.

Louise, Præstevej 95 valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Formand, Bent Velgaard, Præstevej 123

 

Beretningen godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:

Fremlagt af Kasserer, Bent Velgaard, Præstevej 123

Regnskabet godkendt

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkommene forslag fra medlemmer.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

Herunder stillede bestyrelsen forslag om sænkning af kontingent fra 1400 til 1200kr.

Ved at reducerer årlig overførsel på 12.000,-kr til vejfonden

pga. nyt asfalt beløb sig til 326.000kr og der er PT. et beløb på 135.000kr på vejfonden.

Fremtidig asfaltarbejde ca. om 25 år vil ikke vil have omkostninger på oprettelse af kantsten og nye kloakdæksler

der rundt regnet beløber sig til 110.000kr. Dvs. 326.000-110.000kr=216.000kr minus PT.135.000kr stående på vejfonden på vejfonden = 81.000kr der skal opspares over 25 år + dyrtid.

Opfordring fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at bruge penge på legepladsen og de grønne områder.

 

Vedtaget budget 20xx: (ikke fremlagt endnu)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                         15.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                           15.500 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                   250 kr.

Snerydning                                                                                                                8.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                       8.000 kr.

Kontorartikler                                                                                                               500 kr.

Møder mm.                                                                                                                1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                  3.000 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                  10.000 kr.

Vejfonden                                                                                                                21.600 kr.

Ialt                                                                                                                          87.650 kr.

 

Kontingent for 2017 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

7 opstillede til bestyrelse:

 

Følgende valgt som suppleanter:

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

 

 

Ad.8 Eventuelt:

 

Parkering på stamvejen:
Vi henstiller til at der tages hensyn, f.eks. holde i samme side, da der ikke er meget plads når man holder ud for hinanden.

Der skal minimum værer 3 meter til passage for brand og ambulance biler.
Efter kantstenene er rettet op mangler der jordlag i kanten. Opgave for bestyrelsen (evt. til havedag).

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 28/2 2016

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Morten Hansen, Præstevej 29, valgt som dirigent.

Henning Sørensen, Præstevej 57 valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Formand, Bent Velgaard, Præstevej 123

Efter en turbulent generalforsamling sidste år og efterfølgende ekstra ordinær generalforsamling, lykkes det at få samlet en bestyrelse. så vi kom sent igang med arbejdet.

Det der kom til at fylde en del af året var vores buske rundt om græsarealet der var begyndt at brede sig ud på stien. Det blev besluttet at få dem fældet af en anlægsgartner. Rolf Rosenfeldt som havde plantet de nye træer, og hvor de fleste ikke fik fat og gik ud pga. ekstrem tørke gav et tilbud på dette arbejdet, men da han ikke kunne give nogen erstatning for de træer der var gået ud blev vi enige om ikke at benytte ham til arbejdet. Tommy og Stein havde ligeledes afgivet tilbud.

Tommy var her den billigste, så han fik arbejdet. Efter en del rykker for at få ham igang med arbejdet, meddelte han at han ikke magtede det. Efter en genbekræftelse på prisen ved Stein, begyndte han at fjerne buske på arealet, dette arbejde med det hele tog 2 dage.

Der er fremstillet og opsat nye skilte med husnumre ved v�ngerne

Morten har stået for en havedag, her blev der samlet affald, gyngernes kæder blev forlænget og der blev sat brædder på grillpladsen

Beretningen blev godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:

Fremlagt af Kasserer, Henning Sørensen, Præstevej 57

Gennemgang af udsendte regnskab punkt for punkt.

Spørgsmål om forsikringspriser bliver undersøgt, da forsamlingen mener der kan findes noget til laver pris, dette må dog ikke gå ud over dækningerne

Regnskabet blev godkendt

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Forslag om nyt asfalt på alle forenings veje

 

Her var der indhentet et tilbud. Tilbuddet skulle give en ide om hvad det koster i dagens priser

Forslaget gik på om bestyrelsen er bemyndiget til at igangsætte anl�gsarbejdet med nyt asfalt.

Vi blev enige om at få en anlægsgartner til at give et tilbud på opretning af kantsten

Og simpelthen, lave en beskrivelse af hvad vi gerne vil have lavet og hvad det hele skal ende ud i.

Regningen for dette vejarbejde tages fra opsparingen og bliver derfor ikke budget sat

Vi holder jer orienteret på vores hjemmeside

http://www.grundejerforeningen-gaardhaven1978.dk/

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2016:

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                        15.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                          15.500 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  250 kr.

Snerydning                                                                                                                8.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                       8.000 kr.

Kontorartikler                                                                                                               500 kr.

Møder mm.                                                                                                                 1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                  3.000 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                  10.000 kr.

Vejfonden                                                                                                                 21.600 kr.

Ialt                                                                                                                           87.650 kr.

 

Kontingent for 2016 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer:

 

Her er 3 opstillede:

Susanne Toftegård, Præstevej 67

Bent Velgaard, Præstevej 123

Henning, Præstevej 57

så der afholdes skriftlig afstemning, hvor der stemmes på 2 navne.

Bent og Henning blev valgt.

Marianne Haas, Præstevej 111 blev valgt som 2 års suppleant

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Allan Jensen, Præstevej 65 blev valgt som Revisor

Theis Meyer, Præstevej 141 blev valgt som Revisorsuppleant

 

Ad.8 Eventuelt:

 

Bestyrelsen vil kigge på, om vi kan omfordele nogle af pengene som er sat af på budgettet, der kan ikke tages besutning om noget, men der er kommet mange ønsker om hvad der kan gøres for evt. beplantning.

Lisbeth Præstevej 71, overtager den ene nøgle for udlån af trailer, borde og stole mm.

Nåstformand Morten laver igen en havedag her i 2016, info uddeles og kan ses på vores hjemmeside

De kædestykker på gyngerne, der er forlange, bliver klippet af.

Hvor meget skal der laves på vores legestativ, som trænger til en meget kærlig hånd.

Skal vi have2 nye borde ?.

Efterse vores borde og stole- Der er en del der skal kasseres.

Vores vejkloakker trænger til oprensning.

Banen til kuglekast ordnes. Evt. nyt lag stenmel. (Trailer l�s, til et tyndt lag)

Undersøger om der kan lægges et lag knust asfalt på lille sti.

Lave en folder, til nyindflyttede med diverse info's

Blomster ved dødsfald og indflytning?

Vi efterlyser vores trillebør, er der nogen der ved hvor den er?

 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 29. marts 2015

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

3. Valg af 2 suppleanter

4. Valg af revisor og revisorsuppleant

5. Hvad gør vi hvis der ikke kan opnås en fuldtallig bestyrelse jf. vedtægter

6. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent:

Preben Henningsen, Præstevej 73, valgt som diregent.

17 stemmer+2 fuldmagter

 

Ad.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Menigt medlem Tony Andersen, Præstevej 49

Menigt medlem John Knudsen, Præstevej 75

 

Ad.3 Valg af 2 suppleanter:

Susanne Malmkvist Toftgård, Præstevej 67

Lisbeth Okkels Larsen, Præstevej 71

 

Ad.4 Valg af revisor og revisorsuppleant:

Allan Armstrup Jensen, Præstevej 65

Bjarne Hvidkær, Præstevej 93

 

Ad.5 Hvad gør vi hvis der ikke kan opnås fuldtallig bestyrelse

Det blev ikke nødvendigt at bruge en masse tid på hvad vi kan gøre, da bestyrelsen nu er fuldtallig

Linket til hvad muligheder og regler en grundejerforening kan arbejde under er lagt på hjemmesiden under "NYTTIGE LINKS"

 

Ad.6 Eventuelt:

Her kom som vanligt en livlig debat om gamle tiltag samt hvad der kan ske i fremtiden.

 

Kloakkerne kommer op til overfladen hver gang der er generalforsamling. Der er på en generalforsamling besluttet at det ikke skal undersøges hvordan reglerne skal tolkes, da der skal en advokat til at finde ud af dette og det naturligvis kommer til at koste penge, har man valgt at lade det spørgsmål ligge til vi står med problemet, det må vel siges også at være tidligt nok.

 

Træerne på legepladsen bliver naturligvis taget op på vores første bestyrelsesm�de, vi unders�ger om der er nogen gro garanti ved gartneren som har solgt os dem, eller kan vi finde en l�sning på nye træer til efteråret

 

Bestyrelsen vil gå en tur i omr�det for at danne et overblik om hvad der skal og kan laves.

 

Vi har fokus på vejene, vil unders�ge muligherne for at få lagt nyt slidlag på. Der er v�nger hvor regnvandskloakkerne ligger langt nede, hvor der skal slibes af brostenene for at man kan køre ind med sin bil. Vores forventninger er at vi kan fremlægge forslag til den ordinær generalforsamling 2016.

 

Der bliver lavet en havedag i den sædvanlige stil, dog prøver vi med en tilmelding, så vi har mulighed for at tilpasse arbejdsdagen, så hænderne bliver brugt mest hensigtsmæssigt. (husnr. skilte der trænger til en gang maling, græsset er ved at overtage faldunderlaget på legepladsen, samling af affald, efterse vores borde og stole, trænger de til en efterspænding. OSV....) Morten Præstevej 29 er tovholder, så har du forslag, er han villig til at lytte til dem, hold jer ikke tilbage.

 

Der blev spurgt indtil hvad formanden /bestyrelsen laver. Det korte svarer at, bestyrelsen skal i samarbejde få foreningen til at fungere, vi skal huske at det er frivilligt at påtage sig en bestyrelsespost og naturligvis ikke kan tvinge nogen til at deltage hvis personen ikke selv ønsker det. Opgaverne vil blive fordelt på bestyrelsesmøderne efterhånden som de kommer.

 

Referat fra generalforsamling d. 1/3 2015

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent:

Palle Jensen, Præstevej 63, blev valgt som diregent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af formand, Bent Velgaard, Præstevej 123

 

1 - Kassereren har trukket sig.

2 - Nyplantede træer på legepladsen har haft det svært, men er blevet vandet over sommeren.

3 - Legeplads og boldbane er t�r.

4 - Der er ikke blevet ordnet meget til havedag, grundet manglende fremmøde.

5 - Parkering af campingvogne, biler m.m.

6 - Præstevej bliver ikke åbnet ved hallen, mod Rugårdsvej.

7 - Kloarker

8 - Klager over parkering. Opfordring til at vise hensyn. Der SKAL være minimum 3 meter til redningskøretøjer.

 

Til debat var punkt 2 og 8

2 - Gartner kontaktes hvis træerne ikke begynder at gro til foråret.

8 - Det blev vedtaget at der kraftigt opfordres til at vise hensyn, og at man er imødekommen over for påtale

Beretningen godkendes af flertal.

 

Beretningen kan ses på hjemmesiden under: BESTYRELSEN/INDKOMMENDE FORHOLD.

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:

Fremlagt af kasserer, Bent Velgaard, Præstevej 123

 

To punkter krævede yderlig forklaring:

- Stigende udgifter til kloarker.

- Beløb til grønne områder.

 

Der var spørgsmål til opgørelsen af vejfond. Denne var på regnskabet ikke vokset med det beløb der var indsat, i forhold til sidste år. Der er hævet et beløb til betaling af træer på grønt område. Regnearket var ikke sat op til at trække denne post ud af status. Den rigtige opsætning ser sådan ud:

 

Vejfond 2013:                            410.887,52 kr.

Grønt område                              -34.590,00 kr.

                                                   376.297,52 kr.

Indsat i alt 2014:                          37.542,58 kr.

Renter                                             3.396,16 kr.

Vejfond i alt                                417.236,26 kr.

 

Regnskabet godkendes af flertal.


Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelse overdrages til privat virksomhed, til en medudgift på ca. kr 84.000/år. Svarende til er kontingent på 3.000/år pr. husstand. Dette vil så påtage bestyrelsesarbejd herunder betaling af regninger til grønne områder, snerydning, opkrævning af gebyr og rykkere m.m.

 

- foreslag trukket da det vil kræve ændring af vedtægter.

- foreslaget tages op til ekstraordinær generalforsamling.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2015:

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                        15.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                          13.500 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  250 kr.

Snerydning                                                                                                                8.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                       7.800 kr.

Kontorartikler                                                                                                               500 kr.

Møder mm.                                                                                                                 1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                  1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                  10.000 kr.

Vejfonden                                                                                                                 21.600 kr.

Ialt                                                                                                                           84.150 kr.

 

Indtægt via kontingent                                                                                              84.000 kr.

Underskud                                                                                                                   -150 kr.

Saldo på drift kontoen 1./1.-2015                                                                            40.000 kr.

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer:

 

Menigt medlem Morten Hansen, Præstevej 29, genvalgt med 9 stemmer

Menigt medlem Søren Rasmussen, Præstevej 59, genopstillede ikke, intet nyt medlem valgt

Marianne Haas, Præstevej 111, genopstillede ikke, intet nyt medlem valgt.

Louise Christensen, Præstevej 95, genopstillede ikke. Henning Sørensen, Præstevej 57, valgt med 9 stemmer.

 

Hvis der ikke er en fuldtallig bestyrelse indkaldes der til ekstraordin�r generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

 

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Ingen opstillet, ingen valgt.

 

Ad.8 Eventuelt:

Langtidsparkering af campingvogne, biler m.m. Der henstilles til at der langtidsparkeres i max. en uge på grundejerforeningens arealer, grundet vedligeholdelse af de grønne områder. Derudove skal campingvogne, biler m.m. ikke holde på de grønne områder. I yderste konsekvens kan disse blive fjernet på ejers regning.

 

Klager over parkering. Der opfordres til at vise hensyn. Der SKAL være min. 3 meter fri vej, i.flg. oplysning fra brandvæsnet for at redningstjenester kan komme frem.

 

Parkering på fortove må ikke forefindes.

 

Referent:

Morten Hansen, Præstevej 29

 

Referat fra generalforsamling d. 20/3 2014

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent

Bjarne nr. 93 vælges til dirigent

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning

Beretningen vedtages med et flertal.

Beretningen kan ses på hjemmesiden under: BESTYRELSEN/INDKOMMENDE FORHOLD.

 

Ad.3 Regnskab
Regnskabet godkendes af flertal.


Ad.4 Behandling af indkomne forslag

Forslag omkring træer på legepladsen.

Bestyrelsen bemyndiges til at bruge 20.000kr. til træer / beplantning.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

 

Vedtaget budget 2014

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                        55.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                          12.325 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  250 kr.

Snerydning                                                                                                              10.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                      7.700 kr.

Kontorartikler                                                                                                              500 kr.

Møder mm.                                                                                                               1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                 1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                  5.000 kr.

Vejfonden                                                                                                               21.600 kr.

Ialt                                                                                                                        119.875 kr.

 

Indtægt via kontingent                                                                                              84.000 kr.

Underskud                                                                                                               -35.875 kr.

Saldo på drift kontoen 1./1.-2014                                                                            40.000 kr.

 

Ad.6 På valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er:

 

Bent Velgaard, nr.123 - genvælges  

Marianne Haas, nr.111 - genvælges  

Louise Stokvad, nr.95 - genvælges  

Henning Jakobsen, nr.51 - vælges som suppleant. 

 

Ad.7 På valg af revisor og revisorsuppleant er:

Henning, nr.57 - vælges til revisor 

Allan, nr.65 - vælges til revisorsuppleant. 

 

Ad.8 Eventuelt:

Snak om nye skilte ved indkørsel til vænger eller opmaling af de nuværende.  

Snak om fjernelse af lærketræ + busk ved enden af vænge ved hus.nr.81.  

Træ der er fældet ved fodboldbanen skal væk.  

Net på fodboldbanen skal tjekkes for evt. udskiftning. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig på første møde på følgende måde:

Formand: Bent Velgaard, nr.123  

Næstformand: Marianne Haas, nr.111  

Kasser: Louise Christensen, nr.95  

Menigmedlem: Søren Rasmussen nr.57. 

Menigmedlem: Morten Hansen nr.29. 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 3/3 2013

 

Referent: Anne Schmidt, Præstevej 69

Fremmødt: 32 stemmeberettigede husstande samt 7 gyldige fuldmagter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent

Bjarne nr. 93 vælges til dirigent

Der orienteres om, at Frank nr. 67 i efteråret 2012 stoppede som formand og bestyrelsen efterfølgende i fællesskab har varetaget formandens opgaver. Anne nr. 69 indtrådte i bestyrelsen i stedet for Frank.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning

Der er afviklet 2 arbejdsdage med vedligeholdelse af fællesarealer samt indsamling af affald.

 

Der har i løbet af året været renset og udbedret en kloak og indkøbt et partytelt til fælles brug i grundejerforeningen.

 

Vendepladsen hos Henrik nr. 39 er blevet cementeret og de hvide cementrør i fællesarealet flyttet.

 

Grundejerforeningens forsikring har udbetalt en skadeserstatning på 180.000 efter personskade i forbindelse med fald på grundejerforeningens fortov ud til offentlig vej (Præstevej).

Alle beboere i grundejerforeningen bedes i denne henseende være opmærksomme på at den enkelte husejer er ansvarlig for at fælles vej og fortov ud for egen grundstykke er ryddet.

Dette gælder på trods af den fælles snerydningen i grundejerforeningen.

 

Der indhentet et overslag på udbedring af grundejerforeningens veje på 330.000 kroner. Oveni dette bel�b kommer 2.500 kroner pr. hævning af små riste og 7.500 kroner pr. h�vning af stor riste. Beløbene er inklusiv moms. Når der er sparet tilstrækkeligt mange penge sammen i 'vejfonden' indhentes flere tilbud.

 

Beretningen vedtages med et flertal

 

Ad.3 Regnskab
Regnskabet for 2012 gennemgås. Underskuddet på 26.286 kroner skyldes regninger fra 2011 først er tilsendt og betalt i 2012. Trækkes disse regninger ud af årets regnskab, vil der være et overskud på 18.988 kroner i 2012.


Regnskabet godkendt af flertal.


Ad.4 Behandling af indkomne forslag

 

Forslag 1:
Indkomne forslag om at få foretaget et ’hegnssyn’ – mod Løkkernes Grundejerforening, da den oprydning som er foretaget fremstår utilfredsstillende og dårlig udført. Omkostning i forbindelse med hegnssyn: 1200 kroner. Forslagsstillerne ønsker at få træerne skåret ned til det halv eller fjernet helt.


Baggrund forslaget: Skygge samt bekymring for stormfældning for husene nr. 81-99


Kommentarer:

Forslaget vedtages med et flertal


Forslag 2:
Foreningens drift konto bliver pr. 31.12 hvert år afstemt til 40.000 og eventuelt overskud overføres til vejfonden. I 2012 var der ved regnskabsårets afslutning ca. 98.000 kroner på drift kontoen.


Baggrund for forslaget: Højere forrentning på ’vejfondens konto’ end på drift- kontoen.


Kommentarer:

Svar: Det er generalforsamlingen som beslutter hvad pengene skal bruges til. Indtil andet er besluttet skal vejfonden gå til udbedring af vejene i grundejerforeningen.


Forslaget vedtaget med et flertal

 

Forslag 3 + 4


Forslaget giver anledning til uro, da det er stillet som et overspørgsmål med to underspøgsmål.


 Forslagsstillerne(bestyrelsen) giver udtryk for, at dette er en fejl.  I det oprindelige forslag spørges til om bestyrelsen kan bemyndiges til at bruge op til 20.000 kroner i advokatsalær med henblik på få udredt de officielle og tinglyste dokumenter, som er mangelfulde og tvetydige mht kloak forholdene i grundejerforeningen.

 

 

Generalforsamlingen underkender bestyrelsens understregning af, at der er tale om blot èt forslag, hvorfor der skal stemmes om alle tre.


Baggrund for forslaget:


Tilbagevendende og uafklarede spørgsmål vedrørende kloaksystemet som består af tre hovedkloaksystemer og ikke et. Vanskeliggør en fortolkning af loven omkring forpligtigelser i forhold til hovedledningerne.


Herudover er flere af de officielle dokumenter ikke underskrevet af alle husejerne, da de blev tinglyst.


Alt dette kan give problemer for alle husstande i forbindelse med fx salg og hjælp fra en advokat til at tydeliggøre forholdene vil derfor være nødvendig.


Kommentarer: Kan referenten ikke beskrive, da diskussionen forløb i alle retninger i forhold til det givne forslag.


Forslaget nedstemt med et flertal.


Der herskede efterfølgende usikkerhed mht hvad der var blevet stemt om og referenten måtte spørge ekstra ind til dette.


Spørgsmålene om ’hvem der ejer kloakkerne samt fordelingen af drift og vedligeholdelsesudgifterne, når der er tre hovedkloaksystemer kan der ikke træffes beslutning om på generalforsamlingen, da de nødvendige officielle dokumenter ikke kan afklare dette spørgsmål og der herudover ikke er tale om forslag men om spørgsmål. Disse spørgsmål skulle have været afklaret via brug af en advokat.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

 

Vedtaget budget 2013

 

Vedligeholdelse af grønne områder                                                          5.000 kr.
Legeplads                                                                                                  5.000 kr.
Græsslåning                                                                                             12.500 kr.
Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                  250 kr.
Snerydning                                                                                               12.500 kr.
Forsikringer mm.                                                                                        7.500 kr.
Kontorartikler                                                                                               500 kr.
Møder mm.                                                                                                 1.000 kr.
Honorar bestyrelsen                                                                                   1.500 kr.
Diverse (vej/kloak)                                                                                  15.000 kr.
Vejfonden                                                                                                 21.600 kr.
Forventet udgifter 17/3 2013                                                                    82.350 kr.
Vejfonden er ikke en udgift, men en opsparing, så pengene flyttes til anden konto.

 

Fastsættelse af kontingent:


Det foreslås at kontingentet øges til 1.600 kroner pr. år. Nedstemmes med et flertal


 Kontingentet fastholdes uændret på 1.400 kr. pr. hus pr. år = 84.000 kr.


Ad. 6. Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleant


Henrik nr. 39 er på valg og ønsker ikke genopstilling


Anne nr. 69 er på valg og ønsker ikke genopstilling


Bestyrelsesmedlemmer:
Søren nr.59 og Morten nr. 29 vælges som bestyrelsesmedlemmer


Suppleant:
Bjarne nr. 93 Vælges som suppleant


Revisor:
Henning Sørensen nr.  57. Mary nr. 91 som revisorsuppleant

 

Bestyrelsen Konstituerede sig på følgende vis på første bestyrelsesmøde

                     

Formand: Bent Velgaard    Præstevej 123

Næstformand: Marianne Haas  Præstevej 111

                

Kasserer: Louise Stokvad Christensen Præstevej 95

                                        
Menigmedlem: Søren Rasmussen Præstevej 59


Menigmedlem: Morten Hansen Præstevej 29


Suppleant: 2 års Bjarne nr. 93


Suppleant: 1 års Ali nr. 145

     
Revisor:                                        Henning Sørensen                      Præstevej 57


Der blev takket for et flot fremmøde til generalforsamlingen samt en god tone i debatterne

                                                      
Bestyrelsen den 14 marts 2013

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 22/3 2012 kl. 18.30

 

Referent: Louise S. Christensen, Præstevej 95.

 

Fremmødt 18 stemmeberettigede husstande samt 8 gyldige fuldmagter

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Ad.1 – Valg af dirigent

Keld Jensen nr. 103 vælges til dirigent

 

Ad.2 – Bestyrelsens beretning

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for 2011:

Der er blevet fældet piletræer over mod gartneren, samt området ud mod elsdyrløkken er blevet ryddet.

Vores forsikring har udbetalt erstatning til den dame der faldt på fortovet ud mod elsdyrløkken i januar 2011. Som følge heraf besluttede bestyrelsen at bestille Tommy gartner til udover at stå for snerydningen på vejene også at rydde og grusse fortovene plus stien gennem legepladsen.

På havedagen blev der samlet affald, malet gyngestativ og træpinde, sprøjtet for ukrudt, samt hygget.

Foreningen har fået en hjemmeside – http://www.grundejerforeningen-gaardhaven1978.dk

Der kom en kommentar til referatet fra sidste år, hvoraf det ikke fremgår, hvorvidt det blev besluttet at fæle piletræer.

 

Bestyrelsens beretning blev vedtaget med et flertal. Ingen var imod beretningen.

 

Ad.3 – Kassereren fremlægger regnskab

Regnskabet for 2011 gennemgås. Der manglede pr. 31/12 2012 regninger fra Tommy på både græsslåning, snerydning og træfældning. Derfor er disse poster lavere end budgetteret, så de skal på budgettet for 2012.

 

Der blev opfordret til at bede Tommy fremsende regninger før 31/12, så de kommer med i det rigtige regnskab.

 

Regnskabet blev vedtaget med et flertal. Ingen husstande imod.

 

Ad.4 – Behandling af indkomne forslag

Forslag 1: Forslag til etablering af permanente arbejdsgrupper under bestyrelsen –

Der var debat frem og tilbage. Afstemning: for =2, imod=22, undlod at stemme = 2.

Forslaget nedstemt

Forslag 2: Forslag til beplantning af grønne områder

Der var debat frem og tilbage. En del mente, at man skulle vente mindst et år for at se, hvordan det bliver med det der er fældet sidste år. Forslaget tog udgangspunkt i en beslutning fra 2009 om ”at der skal plantes træer for det det er fældet og bliver fældet i fremtiden”

Afstemning: for = 3, imod = 19, undlod at stemme = 4. Forslaget nedstemt.

 

Forslag 3:

Indeholdt 4 forslag i et, hvilket førte til en kommentar om, at så skal man stemme om hele forslaget og ikke de enkelte punkter. Generalforsamlingen valgte dog at stemme om de enkelte punkter:

 

Mere oprydning: der indkaldes til to samle skidte dage/havedage forår og efterår.

 

Indkøb af nyt telt: indkøb af ny telt til max 4000 kr. – vedtages med flertal

 

Indkøb af ny vippe: det besluttes med flertal at renovere den nuværende for max 3-4000 kr.

 

Nedrivning/renovering af legehuset: der blev stemt om nedrivning.

For = 11, imod = 7, undlod at stemme = 8. Legehuset nedrives på havedagen.

 

Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne for en sponsor betalt legeplads, dog uden at klatrestativ, rutchebane eller træpinde fjernes.

 

Forslag 4: Forslag til samling af vedtagne aktuelle beslutninger fra generalforsamlinger fra 1978 og fremadrettet:

Der var debat frem og tilbage. Baggrunden for forslaget var et ønske om at skabe overblik over de beslutninger, der er taget i tidens løb og som stadig er gældende.

Afstemning: for = 11, imod = 12, stemmer ikke = 3. Forslaget nedstemt.

 

Forslag 5:

Forslag om at alle de forslag der indkommer til generalforsamlingen lægges på foreningens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen, dog først efter fristen for aflevering af forslag er udløbet, så der ikke kan stilles mod forslag.

Forslaget vedtaget med flertal.

 

Forslag 6:

Forslag om afskaffelse af fælles kloarkordning.

Dette forslag skabte vældig debat. Baggrunden for forslaget er bekymring for stigende udgifter til at løse problemer med blandt andet lunker i rørerne. Der blev fremført et modargument om, at det ikke er muligt at ophæve den fælles kloarkordning, medmindre alle husstande stemmer ja. Der blev henvist til at Odense kommune i sin tid tilbød alle husejere at overtage kloakkerne, men da dette blev nedstemt blev kloakkerne overdraget til grundejerforeningen. Der blev også snakket om, at man kunne oprette en klorakfond, så man begyndte at spare penge op til en mere permanent løsning af problemet. Der blev også snakket om at bestyrelsen skal arbejde på at få klarlagt omfanget af problemerne og en mulig løsning. Herunder gå i dialog med Odense kommune om det faktum at kloakkerne formentlig ikke er lavet på korrekt og det har de i sin tid givet tilladelse til.

Forslaget blev nedstemt.

 

 

Ad.5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

 

Vedtaget budget 2012:

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                            5.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 7.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                           23.800 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                   250 kr.

Snerydning                                                                                                             12.500 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                      7.500 kr.

Kontorartikler                                                                                                          1.000 kr.

Møder mm.                                                                                                             1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                 1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                 10.000 kr.

Vejfonden                                                                                                              21.600 kr.

Forventet udgifter 17/3 2011                                                                                  91.150 kr.

Vejfonden er ikke en udgift, men en opsparing, så pengene flyttes til anden konto.

Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastholdes uændret på 1.400 kr. pr hus pr. år = 84.000 kr.

Budgetter ender på total 91.150 kr., heraf er de 46.212,50 kr. regninger fra sidste år. Bemærk jeg havde fået talt snerydning for i år med da vi sad til generalforsamlingen, så sidste år gav ikke underskud, men overskud på 2.803,63 kr. Det beklager jeg.

 

Ad.6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsesmedlemmer Louise S. Christensen, Præstevej 95, Bent Velgaard, Præstevej 123 og Marianne Haas, Præstevej 111 genvælges.

Som suppleant vælges Ali, Præstevej 143.

 

Ad. 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Henning Sørensen, Præstevej 57 genvælges. Som suppleant vælges Allan, Præstevej 65.

 

 

Ad. 8 – Eventuelt

Der var lidt løs snak, hvorefter mødet sluttede.

 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis på første bestyrelsesmøde den 15-4-12

Formand                             Frank Knudsen                                         Præstevej 67

Næstformand                      Henrik Nielsen                                         Præstevej 39

Menigmedlem                     Bent Velgaard                                          Præstevej 123

Kasserer                              Louise Stokvad Christensen                    Præstevej 95

Menigmedlem                     Marianne Haas                                         Præstevej 111

Suppleant 2 års                   Ali                                                             Præstevej 143

Suppleant 1 års                   Anne Schmidt                                          Præstevej 69

Revisor                               Henning Sørensen                                    Præstevej 57

 

Fremadrettet vil alle dem der har opgivet en mailadresse til grundejerforeningen modtage information på mail og ikke i papirform, bestyrelsen henstiller derfor til, at man melde ændring i mailadresse på foreningens hjemmesidde under kontakt.

 

 

ref. 2012

12. maj kl. 9!

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 

 

Referat fra generalforsamling d. 17/3 2011 kl. 18.30

 

Referent: Louise S. Christensen, Præstevej 95.

 

Fremmødt 22 stemmeberettigede husstande samt 4 gyldige fuldmagter

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Kassereren fremlægger regnskab

Behandling af indkomne forslag

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

 

 

Ad.1 – Valg af dirigent

Louise S. Christensen vælges til dirigent

 

Ad.2 – Bestyrelsens beretning

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for 2010:

Året er gået godt. Det har været en hård vinter, men Tommy har klaret snerydningen rigtig godt. Der har været et uheld med en kvinde, der er faldet på hjørnet af Præstevej og Elsdyrløkken og vi har deraf en sag omkring erstatning kørende ved vores forsikringsselskab.

Der er af og til problemer omkring nogle unge mennesker på legepladsen, dette kommer igen under indkomne forslag.

Der kom et kritikpunkt frem omkring skraldespandene, der ikke er blevet fjernet, som aftalt.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget med et flertal. Ingen var imod beretningen.

 

Ad.3 – Kassereren fremlægger regnskab

Regnskabet for 2010 gennemgås. Der indkom spørgsmål til diverse omkring kloak, hvilket affødte lidt debat omkring, hvornår grundejerforeningen skal betale. Det besluttet at tage det op igen under evt.

Regnskabet blev vedtaget med et flertal. Ingen husstande imod.

 

Ad.4 – Behandling af indkomne forslag

Indkommet forslag om genindførelse af havedag – vedtaget med flertal. Ingen husstande imod.

 

Indkommet forslag omkring, at grundejerforeningen forholder sig til og forsøger at gøre noget ved problemet med nogle bestemte unge mennesker, der laver ballade på legepladsen. Der var en del snak frem og tilbage om, hvad der kan gøres. Der blev enighed om, at afvente resultatet af møde mellem politi og de unge mennesker. Derefter vurdere bestyrelsen, hvad der yderligere skal gøres. Der blev foreslået at etablere en form for nabohjælp, dette tager bestyrelsen op på 1. møde.

Indkommet forslag omkring indførelses af en vedligeholdelsesplan for de grønne områder og legepladsen for 1 år af gangen – vedtaget med 19 for, 2 blanke og 5 imod.

 

Indkommet forslag om, at der fremover åbnes for muligheden for betaling af kontingent via bankoverførsel. Det er helt frivilligt og der sendes et brev ud med nærmere orientering omkring dette. Vedtaget med flertal. Ingen husstande imod.

 

Indkommet forslag om evaluering af græsslåning og oprydning på de grønne områder. Tommy underrettes omkring problemer, med græs der ikke bliver slået kort nok. Dette sørger Frank for. Oprydningen ordnes på havedagen og der indhentes et nyt tilbud fra Tommy på en pris for et kvartal.

 

Andet:

Der blev snakket omkring vedligeholdelse af det levende hegn ind mod mosen. Bestyrelsen tager kontakt til Løkkernes grundejerforening og høre om vi må ordne det, når vi holder havedag.

 

Ad.5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

 

Vedtaget budget 2012:

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                          50000 kr.

Legeplads                                                                                                                    5000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                            11900 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  250 kr.

Snerydning                                                                                                                  5000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                         7000 kr.

Kontorartikler                                                                                                              1000 kr.

Møder mm.                                                                                                                    500 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                     1500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                      6000 kr.

Vejfonden                                                                                                                 21600 kr.

Forventet udgifter 17/3 2011                                                                                    88150 kr.

Vejfonden er ikke en udgift, men en opsparing, så pengene flyttes til anden konto.

Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastholdes uændret på 1400 kr. pr hus pr. år = 84.000 kr.

 

Ad.6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsesmedlemmer Frank Knudsen, Præstevej 67 og Henrik Nielsen, Præstevej 39 genvælges.

Suppleant Anne Schmidt, Præstevej 69.

 

Ad. 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Henning Sørensen genvælges. Der vælges ingen suppleant, da der ikke er nogen der stiller op.

 

Ad. 8 – Eventuelt

Der var lidt løs snak, hvorefter mødet sluttede.

 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis på første bestyrelsesmøde den

Formand                             Frank Toftegård Knudsen                        Præstevej   67                    

Næstformand                     Henrik Nielsen                            Præstevej   39

Menigmedlem                     Marianne Haas                                         Præstevej 111

Kasserer                              Louise Stokvad Christensen                    Præstevej   95

Menigmedlem                     Bent Velgaard                                          Præstevej 123                    

Suppleant 2 års                   John Thomas Tøth                                    Præstevej 119

Suppleant 1 års                   Anne Schmidt                                          Præstevej  69

Revisor                               Henning Sørensen                                    Præstevej  57

 

Bestyrelsen