Grundejerforeningen Gårdhaven

 

 

Referat fra generalforsamling d. 18/3 2018

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Keld, Præstevej 103, valgt som dirigent.

Kit, Præstevej 63 valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Formand, Sanne Præstevej 67

 

Beretningen godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:
Fremlagt af Kasserer, Lisbeth, Præstevej 71

Regnskabet godkendt med mindre regnefejl på balancen på 41,04 kr.

Fejlen er rettet, men regnskab med fejl var sendt ud.

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Ændring af Girokort betaling til konto overførelse pga. det vil være lettere at bruge en bankoverførelse. Giro er gammeldags og der spares 500 kr. på girokortene.

Der kan stadig betales kontant til kassen hvis man ikke kan bankoverføre.

Forslaget vedtaget. Der sendes betaling ud med kontonr. på.

Bestyrelsen har fremlagt forslag om ændring af snerydning.

Efter snak frem og tilbage vedtages at bestyrelsen finder en ny løsning på dette.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2018)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                      10 .000 kr.

Legeplads                                                                                                           10 .000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                       16.000 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                               500 kr.

Snerydning                                                                                                           20.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                    8.500 kr.

Kontorartikler                                                                                                           500 kr.

Møder mm.                                                                                                              800 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                 2.000 kr.

Vejfonden                                                                                                               9.600 kr.

Ialt                                                                                                                        79.400 kr.

 

Kontingent for 2018 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

 

Følgende valgt som suppleanter:

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

 

Ad.8 Eventuelt:

Opfordring til at bruge Facebook + kigge på hjemmesiden.

Der sendes info ud på både hjemmeside, mail, Facebook og kopi i postkasse.

Kunne man evt. bruge pænere rør (galv. stålrør) ved skuret, fremfor de hvide cementrør?

Evt. tilbud fra Henrik nr. 39

Cement rørene males ved næste havedag. (Vi har maling til rørene)

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 12/3 2017

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Søren, Præstevej 59, valgt som dirigent.

Louise, Præstevej 95 valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Formand, Bent Velgaard, Præstevej 123

 

Beretningen godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:

Fremlagt af Kasserer, Henning Sørensen, Præstevej 57

Regnskabet godkendt

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkommene forslag fra medlemmer.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

Herunder stillede bestyrelsen forslag om sænkning af kontingent fra 1400 til 1200kr.

Ved at reducerer årlig overførsel på 12.000,-kr til vejfonden

pga. nyt asfalt beløb sig til 326.000kr og der er PT. et beløb på 135.000kr på vejfonden.

Fremtidig asfaltarbejde ca. om 25 år vil ikke vil have omkostninger på oprettelse af kantsten og nye kloakdæksler

der rundt regnet beløber sig til 110.000kr. Dvs. 326.000-110.000kr=216.000kr minus PT.135.000kr stående på vejfonden på vejfonden = 81.000kr der skal opspares over 25 år + dyrtid.

Opfordring fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at bruge penge på legepladsen og de grønne områder.

 

Vedtaget budget 20xx: (ikke fremlagt endnu)

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                         15.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                           15.500 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                   250 kr.

Snerydning                                                                                                                8.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                       8.000 kr.

Kontorartikler                                                                                                               500 kr.

Møder mm.                                                                                                                1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                  3.000 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                  10.000 kr.

Vejfonden                                                                                                                21.600 kr.

Ialt                                                                                                                          87.650 kr.

 

Kontingent for 2017 er uændret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

7 opstillede til bestyrelse:

 

Følgende valgt som suppleanter:

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

 

 

Ad.8 Eventuelt:

 

Parkering på stamvejen:
Vi henstiller til at der tages hensyn, f.eks. holde i samme side, da der ikke er meget plads når man holder ud for hinanden.

Der skal minimum værer 3 meter til passage for brand og ambulance biler.
Efter kantstenene er rettet op mangler der jordlag i kanten. Opgave for bestyrelsen (evt. til havedag).

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 28/2 2016

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent og referent:

Morten Hansen, Præstevej 29, valgt som dirigent.

Henning Sørensen, Præstevej 57 valgt som referent.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Formand, Bent Velgaard, Præstevej 123

Efter en turbulent generalforsamling sidste år og efterfølgende ekstra ordinær generalforsamling, lykkes det at få samlet en bestyrelse. så vi kom sent igang med arbejdet.

Det der kom til at fylde en del i l�bet af året var vores buske rundt om græsarealet der var begyndt at brede sig ud på stien. Det blev besluttet at få dem fældet af en anlægsgartner. Anl�gsservice Rolf Rosenfeldt som havde plantet de nye tr�er, og hvor de fleste ikke fik fat og gik ud, havde givet et tilbud på dette arbejde, men da han ikke kunne give noget for de d�de tr�er, blev vi enige om ikke at benytte ham til arbejdet. Tommy og Stein havde ligeledes afgivet tilbud.

Tommy var her den billigste, så han fik arbejdet. Efter en del rykker for at få ham igang med arbejdet, meddelte han at han ikke magtede det. Efter en genbekræftelse på prisen ved Stein, begyndte han på at fjerne buske og selvs�et tr�er ved gr�sarealet, dette arbejde med det hele tog 2 dage.

Der er fremstillet og opsat nye skilte med husnumre ved v�ngerne

Morten har stået for en havedag, her blev der samlet affald, gyngernes k�der blev forlænget og der blev sat brædder på grillpladsen

Beretningen blev godkendt

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:

Fremlagt af Kasserer, Henning Sørensen, Præstevej 57

Gennemgang af udsendte regnskab punkt for punkt.

Sp�rgsm�l om forsikringspriser bliver unders�gt, da forsamlingen mener der kan findes noget til laver pris, dette må dog ikke gå ud over dækningerne

Regnskabet blev godkendt

 

Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Forslag om nyt asfalt på alle forenings veje

 

Her var der indhentet et tilbud. Tilbuddet skulle give en ide om hvad det koster i dagens priser

Forslaget gik på om bestyrelsen er bemyndiget til at igangsætte anl�gsarbejdet med nyt asfalt.

Vi blev enige om at få en anlægsgartner til at give et tilbud på opretning af kantsten

Og simpelthen, lave en beskrivelse af hvad vi gerne vil have lavet og hvad det hele skal ende ud i.

Regningen for dette vejarbejde tages fra opsparingen og bliver derfor ikke budget sat

Vi holder jer orienteret på vores hjemmeside

http://www.grundejerforeningen-gaardhaven1978.dk/

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2016:

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                        15.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                          15.500 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  250 kr.

Snerydning                                                                                                                8.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                       8.000 kr.

Kontorartikler                                                                                                               500 kr.

Møder mm.                                                                                                                 1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                  3.000 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                  10.000 kr.

Vejfonden                                                                                                                 21.600 kr.

Ialt                                                                                                                           87.650 kr.

 

Kontingent for 2016 er u�ndret 1.400,-kr. pr. hus.

Budget vedtaget

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer:

 

Her er 3 opstillede:

Susanne Toftegård, Præstevej 67

Bent Velgaard, Præstevej 123

Henning S�rensen, Præstevej 57

så der afholdes skriftlig afstemning, hvor der stemmes på 2 navne.

Bent og Henning blev valgt.

Marianne Haas, Præstevej 111 blev valgt som 2 års suppleant

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Allan Jensen, Præstevej 65 blev valgt som Revisor

Theis Meyer, Præstevej 141 blev valgt som Revisorsuppleant

 

Ad.8 Eventuelt:

 

Bestyrelsen vil kigge på, om vi kan omfordele nogle nogen af pengene som er sat af på budgettet, der kan ikke tages besutning om noget, men der er kommet mange �nsker om hvad der kan g�res for og i foreningen, evt. beplantning.

Lisbeth Præstevej 71, overtager den ene n�gle for udlån af trailer, borde og stole mm.

Nåstformand Morten laver igen en havedag her i 2016, info uddeles og kan ses på vores hjemmeside

De k�destykker på gyngerne, der er forlange, bliver klippet af.

Hvor meget skal der laves på vores legestativ, som trænger til en meget kærlig hånd.

Skal vi have2 nye borde - b�nks�t?.

Efterse vores borde og stole- Der er en del der skal kasseres.

Vores vejkloakker trænger til oprensning.

Banen til kuglekast ordnes. Evt. nyt lag stenmel. (Trailer l�s, til et tyndt lag)

Unders�ger om der kan lægges et lag knust asfalt på lille sti.

Lave en folder, til nyindflyttede med diverse info's

Blomster ved d�dsfald og indflytning?

Vi efterlyser vores trilleb�r, er der nogen der ved hvor den er?

 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 29. marts 2015

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

3. Valg af 2 suppleanter

4. Valg af revisor og revisorsuppleant

5. Hvad g�r vi hvis...

6. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent:

Preben Henningsen, Præstevej 73, valgt som diregent.

17 stemmer+2 fuldmagter

 

Ad.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Menigt medlem Tony Andersen, Præstevej 49

Menigt medlem John Knudsen, Præstevej 75

 

Ad.3 Valg af 2 suppleanter:

Susanne Malmkvist Toftgård, Præstevej 67

Lisbeth Okkels Larsen, Præstevej 71

 

Ad.4 Valg af revisor og revisorsuppleant:

Allan Armstrup Jensen, Præstevej 65

Bjarne Hvidkær, Præstevej 93

 

Ad.5 Hvad g�r vi hvis...:

Det blev ikke nødvendigt at bruge en masse tid på hvad vi kan gøre, da bestyrelsen nu er fuldtallig

Linket til hvad muligheder og regler en grundejerforening kan arbejde under er lagt på hjemmesiden under "NYTTIGE LINKS"

 

Ad.6 Eventuelt:

Her kom som vanligt en livlig debat om gamle tiltag samt hvad der kan ske i fremtiden.

 

Kloakkerne kommer op til overfladen hver gang der er generalforsamling. Der er på en generalforsamling besluttet at det ikke skal unders�ges hvordan reglerne skal tolkes, da der skal en advokat til at finde ud af dette og det naturligvis kommer til at koste penge, har man valgt at lade det sp�rgsmål ligge til vi står med problemet, det må vel siges også at være tidligt nok.

 

Træerne på legepladsen bliver naturligvis taget op på vores første bestyrelsesm�de, vi unders�ger om der er nogen gro garanti ved gartneren som har solgt os dem, eller kan vi finde en l�sning på nye træer til efteråret

 

Bestyrelsen vil gå en tur i omr�det for at danne et overblik om hvad der skal og kan laves.

 

Vi har fokus på vejene, vil unders�ge muligherne for at få lagt nyt slidlag på. Der er v�nger hvor regnvandskloakkerne ligger langt nede, hvor der skal slibes af brostenene for at man kan k�re ind med sin bil. Vores forventninger er at vi kan fremlægge forslag til den ordin�r generalforsamling 2016.

 

Der bliver lavet en havedag i den s�dvanlige stil, dog pr�ver vi med en tilmelding, så vi har mulighed for at tilpasse arbejdsdagen, så h�nderne bliver brugt mest hensigtsm�ssigt. (husnr. skilte der tr�nger til en gang maling, gr�sset er ved at overtage faldunderlaget på legepladsen, samling af affald, efterse vores borde og stole, tr�nger de til en eftersp�nding. OSV....) Morten Præstevej 29 er tovholder, så har du forslag, er han villig til at lytte til dem, hold jer ikke tilbage.

 

Der blev spurgt indtil hvad formanden /bestyrelsen laver. Det korte svarer at, bestyrelsen skal i samarbejde få foreningen til at fungere, vi skal huske at det er frivilligt at påtage sig en bestyrelsespost og naturligvis ikke kan tvinge nogen til at deltage hvis personen ikke selv �nsker det. Opgaverne vil blive fordelt på bestyrelsesm�derne efterhånden som de kommer.

 

Referat fra generalforsamling d. 1/3 2015

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent:

Palle Jensen, Præstevej 63, blev valgt som diregent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af formand, Bent Velgaard, Præstevej 123

 

1 - Kassereren har trukket sig.

2 - Nyplantede træer på legepladsen har haft det svært, men er blevet vandet over sommeren.

3 - Legeplads og boldbane er t�r.

4 - Der er ikke blevet ordnet meget til havedag, grundet manglende fremm�de.

5 - Parkering af campingvogne, b�de m.m.

6 - Præstevej bliver ikke �bnet ved hallen, mod Rugårdsvej.

7 - Kloarker

8 - Klager over parkering. Opfordring til at vise hensyn. Der SKAL være minimum 3 meter til redningsk�ret�jer.

 

Til debat var punkt 2 og 8

2 - Gartner kontaktes hvis tr�erne ikke begynder at gro til for�ret.

8 - Det blev vedtaget at der kraftigt opfordres til at vise hensyn, og at man er im�dekommen over for p�tale

Beretningen godkendes af flertal.

 

Beretningen kan ses på hjemmesiden under: BESTYRELSEN/INDKOMMENDE FORHOLD.

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab:

Fremlagt af kasserer, Bent Velgaard, Præstevej 123

 

To punkter krævede yderlig forklaring:

- Stigende udgifter til kloarker.

- Bel�b til gr�nne områder.

 

Der var sp�rgsm�l til opg�relsen af vejfond. Denne var på regnskabet ikke vokset med det bel�b der var indsat, i forhold til sidste år. Der er hævet et bel�b til betaling af tr�er på gr�nt omr�de. Regnearket var ikke sat op til at tr�kke denne post ud af status. Den rigtige ops�tning ser s�dan ud:

 

Vejfond 2013:                            410.887,52 kr.

Gr�nt omr�de                              -34.590,00 kr.

                                                   376.297,52 kr.

Indsat i alt 2014:                          37.542,58 kr.

Renter                                             3.396,16 kr.

Vejfond i alt                                417.236,26 kr.

 

Regnskabet godkendes af flertal.


Ad.4 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelse overdrages til privat virksomhed, til en medudgift på ca. kr 84.000/år. Svarende til er kontingent på 3.000/år pr. husstand. Dette vil så påtage bestyrelsesarbejd herunder betaling af regninger til gr�nne områder, snerydning, opkr�vning af gebyr og rykkere m.m.

 

- foreslag trukket da det vil kræve ændring af vedtægter.

- foreslaget tages op til ekstraordin�rgeneralforsamling.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:

 

Vedtaget budget 2015:

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                        15.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                          13.500 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  250 kr.

Snerydning                                                                                                                8.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                       7.800 kr.

Kontorartikler                                                                                                               500 kr.

Møder mm.                                                                                                                 1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                  1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                  10.000 kr.

Vejfonden                                                                                                                 21.600 kr.

Ialt                                                                                                                           84.150 kr.

 

Indtægt via kontingent                                                                                              84.000 kr.

Underskud                                                                                                                   -150 kr.

Saldo på drift kontoen 1./1.-2015                                                                            40.000 kr.

 

Ad.6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer:

 

Menigt medlem Morten Hansen, Præstevej 29, genvalgt med 9 stemmer

Menigt medlem Søren Rasmussen, Præstevej 59, genopstillede ikke, intet nyt medlem valgt

Marianne Haas, Præstevej 111, genopstillede ikke, intet nyt medlem valgt.

Louise Christensen, Præstevej 95, genopstillede ikke. Henning Sørensen, Præstevej 57, valgt med 9 stemmer.

 

Hvis der ikke er en fuldtallig bestyrelse indkaldes der til ekstraordin�r generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

 

 

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Ingen opstillet, ingen valgt.

 

Ad.8 Eventuelt:

Langtidsparkering af campingvogne, b�de m.m. Der henstilles til at der langtidsparkeres i max. en uge på grundejerforeningens arealer, grundet vedligeholdelse af de gr�nne områder. Derudove skal campingvogne, b�de m.m. ikke holde på de gr�nne områder. I yderste konsekvens kan disse blive fjernet på ejers regning.

 

Klager over parkering. Der opfordres til at vise hensyn. Der SKAL være min. 3 meter fri vej, i.flg. oplysning fra brandvæsnet for at redningsk�ret�jer kan komme frem.

 

Parkering på fortove m� ikke forefindes.

 

Referent:

Morten Hansen, Præstevej 29

 

Referat fra generalforsamling d. 20/3 2014

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent

Bjarne nr. 93 vælges til dirigent

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning

Beretningen vedtages med et flertal.

Beretningen kan ses på hjemmesiden under: BESTYRELSEN/INDKOMMENDE FORHOLD.

 

Ad.3 Regnskab
Regnskabet godkendes af flertal.


Ad.4 Behandling af indkomne forslag

Forslag omkring træer på legepladsen.

Bestyrelsen bemyndiges til at bruge 20.000kr. til træer / beplantning.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

 

Vedtaget budget 2014

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                        55.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 5.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                          12.325 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  250 kr.

Snerydning                                                                                                              10.000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                      7.700 kr.

Kontorartikler                                                                                                              500 kr.

Møder mm.                                                                                                               1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                 1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                  5.000 kr.

Vejfonden                                                                                                               21.600 kr.

Ialt                                                                                                                        119.875 kr.

 

Indtægt via kontingent                                                                                              84.000 kr.

Underskud                                                                                                               -35.875 kr.

Saldo på drift kontoen 1./1.-2014                                                                            40.000 kr.

 

Ad.6 På valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er:

 

Bent Velgaard, nr.123 - genvælges  

Marianne Haas, nr.111 - genvælges  

Louise Stokvad, nr.95 - genvælges  

Henning Jakobsen, nr.51 - vælges som suppleant. 

 

Ad.7 På valg af revisor og revisorsuppleant er:

Henning, nr.57 - vælges til revisor 

Allan, nr.65 - vælges til revisorsuppleant. 

 

Ad.8 Eventuelt:

Snak om nye skilte ved indkørsel til vænger eller opmaling af de nuværende.  

Snak om fjernelse af lærketræ + busk ved enden af vænge ved hus.nr.81.  

Træ der er fældet ved fodboldbanen skal væk.  

Net på fodboldbanen skal tjekkes for evt. udskiftning. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig på første møde på følgende måde:

Formand: Bent Velgaard, nr.123  

Næstformand: Marianne Haas, nr.111  

Kasser: Louise Christensen, nr.95  

Menigmedlem: Søren Rasmussen nr.57. 

Menigmedlem: Morten Hansen nr.29. 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 3/3 2013

 

Referent: Anne Schmidt, Præstevej 69

Fremm�dt: 32 stemmeberettigede husstande samt 7 gyldige fuldmagter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad.1 Valg af dirigent

Bjarne nr. 93 vælges til dirigent

Der orienteres om, at Frank nr. 67 i efteråret 2012 stoppede som formand og bestyrelsen efterfølgende i fællesskab har varetaget formandens opgaver. Anne nr. 69 indtr�dte i bestyrelsen i stedet for Frank.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning

Der er afviklet 2 arbejdsdage med vedligeholdelse af fællesarealer samt indsamling af affald.

 

Der har i l�bet af året været renset og udbedret �n kloak og indk�bt et partytelt til fælles brug i grundejerforeningen.

 

Vendepladsen hos Henrik nr. 39 er blevet cementeret og de hvide cementr�r i f�llesarealet flyttet.

 

Grundejerforeningens forsikring har udbetalt en skadeserstatning på 180.000 efter personskade i forbindelse med fald på grundejerforeningens fortov ud til offentlig vej (Præstevej).

Alle beboere i grundejerforeningen bedes i denne henseende være opmærksomme p�, at den enkelte husejer er ansvarlig for at fælles vej og fortov ud for egen grundstykke er ryddet.

Dette gælder på trods af den fælles snerydningen i grundejerforeningen.

 

Der indhentet et overslag på udbedring af grundejerforeningens veje på 330.000 kroner. Oveni dette bel�b kommer 2.500 kroner pr. hævning af små riste og 7.500 kroner pr. h�vning af stor riste. Bel�bene er inklusiv moms. N�r der er sparet tilstr�kkeligt mange penge sammen i 'vejfonden' indhentes flere tilbud.

 

Beretningen vedtages med et flertal

 

Ad.3 Regnskab
Regnskabet for 2012 gennemgås. Underskuddet på 26.286 kroner skyldes regninger fra 2011 først er tilsendt og betalt i 2012. Trækkes disse regninger ud af årets regnskab, vil der være et overskud på 18.988 kroner i 2012.


Regnskabet godkendt af flertal.


Ad.4 Behandling af indkomne forslag

 

Forslag 1:
Indkomne forslag om at få foretaget et ’hegnssyn’ – mod Løkkernes Grundejerforening, da den oprydning som er foretaget fremstår utilfredsstillende og dårlig udført. Omkostning i forbindelse med hegnssyn: 1200 kroner. Forslagsstillerne ønsker at få træerne skåret ned til det halv eller fjernet helt.


Baggrund forslaget: Skygge samt bekymring for stormfældning for husene nr. 81-99


Kommentarer:

Forslaget vedtages med et flertal


Forslag 2:
Foreningens drift konto bliver pr. 31.12 hvert år afstemt til 40.000 og eventuelt overskud overføres til vejfonden. I 2012 var der ved regnskabsårets afslutning ca. 98.000 kroner på drift kontoen.


Baggrund for forslaget: Højere forrentning på ’vejfondens konto’ end på drift- kontoen.


Kommentarer:

Svar: Det er generalforsamlingen som beslutter hvad pengene skal bruges til. Indtil andet er besluttet skal vejfonden gå til udbedring af vejene i grundejerforeningen.


Forslaget vedtaget med et flertal

 

Forslag 3 + 4


Forslaget giver anledning til uro, da det er stillet som et overspørgsmål med to underspøgsmål.


 Forslagsstillerne(bestyrelsen) giver udtryk for, at dette er en fejl.  I det oprindelige forslag spørges til om bestyrelsen kan bemyndiges til at bruge op til 20.000 kroner i advokatsalær med henblik på få udredt de officielle og tinglyste dokumenter, som er mangelfulde og tvetydige mht kloak forholdene i grundejerforeningen.

 

 

Generalforsamlingen underkender bestyrelsens understregning af, at der er tale om blot èt forslag, hvorfor der skal stemmes om alle tre.


Baggrund for forslaget:


Tilbagevendende og uafklarede spørgsmål vedrørende kloaksystemet som består af tre hovedkloaksystemer og ikke et. Vanskeliggør en fortolkning af loven omkring forpligtigelser i forhold til hovedledningerne.


Herudover er flere af de officielle dokumenter ikke underskrevet af alle husejerne, da de blev tinglyst.


Alt dette kan give problemer for alle husstande i forbindelse med fx salg og hjælp fra en advokat til at tydeliggøre forholdene vil derfor være nødvendig.


Kommentarer: Kan referenten ikke beskrive, da diskussionen forløb i alle retninger i forhold til det givne forslag.


Forslaget nedstemt med et flertal.


Der herskede efterfølgende usikkerhed mht hvad der var blevet stemt om og referenten måtte spørge ekstra ind til dette.


Spørgsmålene om ’hvem der ejer kloakkerne samt fordelingen af drift og vedligeholdelsesudgifterne, når der er tre hovedkloaksystemer kan der ikke træffes beslutning om på generalforsamlingen, da de nødvendige officielle dokumenter ikke kan afklare dette spørgsmål og der herudover ikke er tale om forslag men om spørgsmål. Disse spørgsmål skulle have været afklaret via brug af en advokat.

 

Ad.5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

 

Vedtaget budget 2013

 

Vedligeholdelse af grønne områder                                                          5.000 kr.
Legeplads                                                                                                  5.000 kr.
Græsslåning                                                                                             12.500 kr.
Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                  250 kr.
Snerydning                                                                                               12.500 kr.
Forsikringer mm.                                                                                        7.500 kr.
Kontorartikler                                                                                               500 kr.
Møder mm.                                                                                                 1.000 kr.
Honorar bestyrelsen                                                                                   1.500 kr.
Diverse (vej/kloak)                                                                                  15.000 kr.
Vejfonden                                                                                                 21.600 kr.
Forventet udgifter 17/3 2013                                                                    82.350 kr.
Vejfonden er ikke en udgift, men en opsparing, så pengene flyttes til anden konto.

 

Fastsættelse af kontingent:


Det foreslås at kontingentet øges til 1.600 kroner pr. år. Nedstemmes med et flertal


 Kontingentet fastholdes uændret på 1.400 kr. pr. hus pr. år = 84.000 kr.


Ad. 6. Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleant


Henrik nr. 39 er på valg og ønsker ikke genopstilling


Anne nr. 69 er på valg og ønsker ikke genopstilling


Bestyrelsesmedlemmer:
Søren nr.59 og Morten nr. 29 vælges som bestyrelsesmedlemmer


Suppleant:
Bjarne nr. 93 Vælges som suppleant


Revisor:
Henning Sørensen nr.  57. Mary nr. 91 som revisorsuppleant

 

Bestyrelsen Konstituerede sig på følgende vis på første bestyrelsesmøde

                     

Formand: Bent Velgaard    Præstevej 123

Næstformand: Marianne Haas  Præstevej 111

                

Kasserer: Louise Stokvad Christensen Præstevej 95

                                        
Menigmedlem: Søren Rasmussen Præstevej 59


Menigmedlem: Morten Hansen Præstevej 29


Suppleant: 2 års Bjarne nr. 93


Suppleant: 1 års Ali nr. 145

     
Revisor:                                        Henning Sørensen                      Præstevej 57


Der blev takket for et flot fremmøde til generalforsamlingen samt en god tone i debatterne

                                                      
Bestyrelsen den 14 marts 2013

 

 

 

Referat fra generalforsamling d. 22/3 2012 kl. 18.30

 

Referent: Louise S. Christensen, Præstevej 95.

 

Fremmødt 18 stemmeberettigede husstande samt 8 gyldige fuldmagter

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Ad.1 – Valg af dirigent

Keld Jensen nr. 103 vælges til dirigent

 

Ad.2 – Bestyrelsens beretning

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for 2011:

Der er blevet fældet piletræer over mod gartneren, samt området ud mod elsdyrløkken er blevet ryddet.

Vores forsikring har udbetalt erstatning til den dame der faldt på fortovet ud mod elsdyrløkken i januar 2011. Som følge heraf besluttede bestyrelsen at bestille Tommy gartner til udover at stå for snerydningen på vejene også at rydde og grusse fortovene plus stien gennem legepladsen.

På havedagen blev der samlet affald, malet gyngestativ og træpinde, sprøjtet for ukrudt, samt hygget.

Foreningen har fået en hjemmeside – http://www.grundejerforeningen-gaardhaven1978.dk

Der kom en kommentar til referatet fra sidste år, hvoraf det ikke fremgår, hvorvidt det blev besluttet at fæle piletræer.

 

Bestyrelsens beretning blev vedtaget med et flertal. Ingen var imod beretningen.

 

Ad.3 – Kassereren fremlægger regnskab

Regnskabet for 2011 gennemgås. Der manglede pr. 31/12 2012 regninger fra Tommy på både græsslåning, snerydning og træfældning. Derfor er disse poster lavere end budgetteret, så de skal på budgettet for 2012.

 

Der blev opfordret til at bede Tommy fremsende regninger før 31/12, så de kommer med i det rigtige regnskab.

 

Regnskabet blev vedtaget med et flertal. Ingen husstande imod.

 

Ad.4 – Behandling af indkomne forslag

Forslag 1: Forslag til etablering af permanente arbejdsgrupper under bestyrelsen –

Der var debat frem og tilbage. Afstemning: for =2, imod=22, undlod at stemme = 2.

Forslaget nedstemt

Forslag 2: Forslag til beplantning af grønne områder

Der var debat frem og tilbage. En del mente, at man skulle vente mindst et år for at se, hvordan det bliver med det der er fældet sidste år. Forslaget tog udgangspunkt i en beslutning fra 2009 om ”at der skal plantes træer for det det er fældet og bliver fældet i fremtiden”

Afstemning: for = 3, imod = 19, undlod at stemme = 4. Forslaget nedstemt.

 

Forslag 3:

Indeholdt 4 forslag i et, hvilket førte til en kommentar om, at så skal man stemme om hele forslaget og ikke de enkelte punkter. Generalforsamlingen valgte dog at stemme om de enkelte punkter:

 

Mere oprydning: der indkaldes til to samle skidte dage/havedage forår og efterår.

 

Indkøb af nyt telt: indkøb af ny telt til max 4000 kr. – vedtages med flertal

 

Indkøb af ny vippe: det besluttes med flertal at renovere den nuværende for max 3-4000 kr.

 

Nedrivning/renovering af legehuset: der blev stemt om nedrivning.

For = 11, imod = 7, undlod at stemme = 8. Legehuset nedrives på havedagen.

 

Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne for en sponsor betalt legeplads, dog uden at klatrestativ, rutchebane eller træpinde fjernes.

 

Forslag 4: Forslag til samling af vedtagne aktuelle beslutninger fra generalforsamlinger fra 1978 og fremadrettet:

Der var debat frem og tilbage. Baggrunden for forslaget var et ønske om at skabe overblik over de beslutninger, der er taget i tidens løb og som stadig er gældende.

Afstemning: for = 11, imod = 12, stemmer ikke = 3. Forslaget nedstemt.

 

Forslag 5:

Forslag om at alle de forslag der indkommer til generalforsamlingen lægges på foreningens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen, dog først efter fristen for aflevering af forslag er udløbet, så der ikke kan stilles mod forslag.

Forslaget vedtaget med flertal.

 

Forslag 6:

Forslag om afskaffelse af fælles kloarkordning.

Dette forslag skabte vældig debat. Baggrunden for forslaget er bekymring for stigende udgifter til at løse problemer med blandt andet lunker i rørerne. Der blev fremført et modargument om, at det ikke er muligt at ophæve den fælles kloarkordning, medmindre alle husstande stemmer ja. Der blev henvist til at Odense kommune i sin tid tilbød alle husejere at overtage kloakkerne, men da dette blev nedstemt blev kloakkerne overdraget til grundejerforeningen. Der blev også snakket om, at man kunne oprette en klorakfond, så man begyndte at spare penge op til en mere permanent løsning af problemet. Der blev også snakket om at bestyrelsen skal arbejde på at få klarlagt omfanget af problemerne og en mulig løsning. Herunder gå i dialog med Odense kommune om det faktum at kloakkerne formentlig ikke er lavet på korrekt og det har de i sin tid givet tilladelse til.

Forslaget blev nedstemt.

 

 

Ad.5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

 

Vedtaget budget 2012:

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                            5.000 kr.

Legeplads                                                                                                                 7.000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                           23.800 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                   250 kr.

Snerydning                                                                                                             12.500 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                      7.500 kr.

Kontorartikler                                                                                                          1.000 kr.

Møder mm.                                                                                                             1.000 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                 1.500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                 10.000 kr.

Vejfonden                                                                                                              21.600 kr.

Forventet udgifter 17/3 2011                                                                                  91.150 kr.

Vejfonden er ikke en udgift, men en opsparing, så pengene flyttes til anden konto.

Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastholdes uændret på 1.400 kr. pr hus pr. år = 84.000 kr.

Budgetter ender på total 91.150 kr., heraf er de 46.212,50 kr. regninger fra sidste år. Bemærk jeg havde fået talt snerydning for i år med da vi sad til generalforsamlingen, så sidste år gav ikke underskud, men overskud på 2.803,63 kr. Det beklager jeg.

 

Ad.6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsesmedlemmer Louise S. Christensen, Præstevej 95, Bent Velgaard, Præstevej 123 og Marianne Haas, Præstevej 111 genvælges.

Som suppleant vælges Ali, Præstevej 143.

 

Ad. 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Henning Sørensen, Præstevej 57 genvælges. Som suppleant vælges Allan, Præstevej 65.

 

 

Ad. 8 – Eventuelt

Der var lidt løs snak, hvorefter mødet sluttede.

 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis på første bestyrelsesmøde den 15-4-12

Formand                             Frank Knudsen                                         Præstevej 67

Næstformand                      Henrik Nielsen                                         Præstevej 39

Menigmedlem                     Bent Velgaard                                          Præstevej 123

Kasserer                              Louise Stokvad Christensen                    Præstevej 95

Menigmedlem                     Marianne Haas                                         Præstevej 111

Suppleant 2 års                   Ali                                                             Præstevej 143

Suppleant 1 års                   Anne Schmidt                                          Præstevej 69

Revisor                               Henning Sørensen                                    Præstevej 57

 

Fremadrettet vil alle dem der har opgivet en mailadresse til grundejerforeningen modtage information på mail og ikke i papirform, bestyrelsen henstiller derfor til, at man melde ændring i mailadresse på foreningens hjemmesidde under kontakt.

 

 

ref. 2012

12. maj kl. 9!

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 

 

Referat fra generalforsamling d. 17/3 2011 kl. 18.30

 

Referent: Louise S. Christensen, Præstevej 95.

 

Fremmødt 22 stemmeberettigede husstande samt 4 gyldige fuldmagter

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Kassereren fremlægger regnskab

Behandling af indkomne forslag

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

 

 

Ad.1 – Valg af dirigent

Louise S. Christensen vælges til dirigent

 

Ad.2 – Bestyrelsens beretning

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for 2010:

Året er gået godt. Det har været en hård vinter, men Tommy har klaret snerydningen rigtig godt. Der har været et uheld med en kvinde, der er faldet på hjørnet af Præstevej og Elsdyrløkken og vi har deraf en sag omkring erstatning kørende ved vores forsikringsselskab.

Der er af og til problemer omkring nogle unge mennesker på legepladsen, dette kommer igen under indkomne forslag.

Der kom et kritikpunkt frem omkring skraldespandene, der ikke er blevet fjernet, som aftalt.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget med et flertal. Ingen var imod beretningen.

 

Ad.3 – Kassereren fremlægger regnskab

Regnskabet for 2010 gennemgås. Der indkom spørgsmål til diverse omkring kloak, hvilket affødte lidt debat omkring, hvornår grundejerforeningen skal betale. Det besluttet at tage det op igen under evt.

Regnskabet blev vedtaget med et flertal. Ingen husstande imod.

 

Ad.4 – Behandling af indkomne forslag

Indkommet forslag om genindførelse af havedag – vedtaget med flertal. Ingen husstande imod.

 

Indkommet forslag omkring, at grundejerforeningen forholder sig til og forsøger at gøre noget ved problemet med nogle bestemte unge mennesker, der laver ballade på legepladsen. Der var en del snak frem og tilbage om, hvad der kan gøres. Der blev enighed om, at afvente resultatet af møde mellem politi og de unge mennesker. Derefter vurdere bestyrelsen, hvad der yderligere skal gøres. Der blev foreslået at etablere en form for nabohjælp, dette tager bestyrelsen op på 1. møde.

Indkommet forslag omkring indførelses af en vedligeholdelsesplan for de grønne områder og legepladsen for 1 år af gangen – vedtaget med 19 for, 2 blanke og 5 imod.

 

Indkommet forslag om, at der fremover åbnes for muligheden for betaling af kontingent via bankoverførsel. Det er helt frivilligt og der sendes et brev ud med nærmere orientering omkring dette. Vedtaget med flertal. Ingen husstande imod.

 

Indkommet forslag om evaluering af græsslåning og oprydning på de grønne områder. Tommy underrettes omkring problemer, med græs der ikke bliver slået kort nok. Dette sørger Frank for. Oprydningen ordnes på havedagen og der indhentes et nyt tilbud fra Tommy på en pris for et kvartal.

 

Andet:

Der blev snakket omkring vedligeholdelse af det levende hegn ind mod mosen. Bestyrelsen tager kontakt til Løkkernes grundejerforening og høre om vi må ordne det, når vi holder havedag.

 

Ad.5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

 

Vedtaget budget 2012:

Vedligeholdelse af grønne områder                                                                          50000 kr.

Legeplads                                                                                                                    5000 kr.

Græsslåning iflg. Tilbud                                                                                            11900 kr.

Udgift til PBS (indbetalingskort)                                                                                  250 kr.

Snerydning                                                                                                                  5000 kr.

Forsikringer mm.                                                                                                         7000 kr.

Kontorartikler                                                                                                              1000 kr.

Møder mm.                                                                                                                    500 kr.

Honorar bestyrelsen                                                                                                     1500 kr.

Diverse (vej/kloak)                                                                                                      6000 kr.

Vejfonden                                                                                                                 21600 kr.

Forventet udgifter 17/3 2011                                                                                    88150 kr.

Vejfonden er ikke en udgift, men en opsparing, så pengene flyttes til anden konto.

Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastholdes uændret på 1400 kr. pr hus pr. år = 84.000 kr.

 

Ad.6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsesmedlemmer Frank Knudsen, Præstevej 67 og Henrik Nielsen, Præstevej 39 genvælges.

Suppleant Anne Schmidt, Præstevej 69.

 

Ad. 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Henning Sørensen genvælges. Der vælges ingen suppleant, da der ikke er nogen der stiller op.

 

Ad. 8 – Eventuelt

Der var lidt løs snak, hvorefter mødet sluttede.

 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis på første bestyrelsesmøde den

Formand                             Frank Toftegård Knudsen                        Præstevej   67                    

Næstformand                     Henrik Nielsen                            Præstevej   39

Menigmedlem                     Marianne Haas                                         Præstevej 111

Kasserer                              Louise Stokvad Christensen                    Præstevej   95

Menigmedlem                     Bent Velgaard                                          Præstevej 123                    

Suppleant 2 års                   John Thomas Tøth                                    Præstevej 119

Suppleant 1 års                   Anne Schmidt                                          Præstevej  69

Revisor                               Henning Sørensen                                    Præstevej  57

 

Bestyrelsen